Przekazywanie na rachunek bankowy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na statkach rybołówstwa morskiego.

Monitor Polski

M.P.1975.9.51

Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 1975 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 6 marca 1975 r.
w sprawie przekazywania na rachunek bankowy wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na statkach rybołówstwa morskiego.

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o podatku wyrównawczym (Dz. U. z 1971 r. Nr 14, poz. 140) i w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1974 r. w sprawie opodatkowania podatkiem wyrównawczym przychodów pracowników rybołówstwa morskiego (Dz. U. Nr 49, poz. 298) zarządza się, co następuje:
1.
Pracownicy zatrudnieni na statkach rybołówstwa morskiego mogą gromadzić przychody z tytułu tego zatrudnienia na rachunku bieżącym w Powszechnej Kasie Oszczędności.
2.
Otwarcie rachunku bieżącego następuje na wniosek pracownika zgłoszony w oddziale Powszechnej Kasy Oszczędności położonym najbliżej jego miejsca zamieszkania.
3.
Wpłat na rachunek bieżący mogą dokonywać tylko zakłady pracy.
4.
Posiadacz rachunku bieżącego powinien zawiadomić zakład pracy o posiadaniu rachunku i jego numerze. Zakład pracy poczynając od najbliższego terminu wypłaty wynagrodzenia po otrzymaniu zawiadomienia obowiązany jest przekazywać na ten rachunek wynagrodzenie pracownika, po uwzględnieniu potrąceń obciążających to wynagrodzenie, chyba że pracownik zażąda, aby wynagrodzenie było przekazywane na rachunek tylko w części przez niego wskazanej.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.