Monitor Polski

M.P.1953.A-106.1425

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 listopada 1953 r.

ZARZĄDZENIE NR 156
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 16 listopada 1953 r.
w sprawie przekazywania i ochrony znaków geodezyjnych.

Na podstawie art. 26 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 24, poz. 162) zarządza się, co następuje:
§  1. Organy pomiarowe urzędów, instytucji i przedsiębiorstw uprawnionych do wykonywania pomiarów przekazują protokolarnie jednostkom wymienionym w § 3 następujące znaki geodezyjne, umieszczone w terenie:
1) triangulacyjne wszystkich rzędów i rodzajów triangulacji;
2) poligonizacji precyzyjnej i niwelacji precyzyjnej oraz poligonizacji i niwelacji technicznej.
§  2.
1. Przekazania znaków dokonuje się:
1) jednostkowo dla:
a) punktów triangulacji I i II rzędu oraz punktów głównych triangulacji wypełniającej,
b) punktów geodezyjnych wymienionych w pkt 2 założonych w związku z odnowieniem lub uzupełnieniem istniejącej sieci geodezyjnej;
2) zbiorowo dla:
a) punktów triangulacji III i IV rzędu oraz punktów zagęszczających triangulacji wypełniającej,
b) punktów triangulacji niezależnej,
c) punktów niwelacji precyzyjnej,
d) punktów poligonizacji precyzyjnej,
e) punktów poligonizacji technicznej,
f) punktów niwelacji technicznej.
2. W przypadku gdy na terenach, o których mowa w § 3 ust. 1, zostanie umieszczony tylko 1 znak geodezyjny, wymieniony w ust. 1 pkt 2, podlega on przekazaniu jednostkowemu.
§  3.
1. Organ pomiarowy umieszczający w terenie znak geodezyjny wymieniony w § 2 przekaże ten znak protokolarnie:
1) kierownikowi terenowo właściwej jednostki państwowej lub społecznej - gdy znak umieszczono na terenach zakładów przemysłowych lub górniczych, państwowych gospodarstw rolnych i leśnych, spółdzielni produkcyjnych i na innych terenach będących w zarządzie państwowym lub społecznym;
2) właścicielowi (użytkownikowi) nieruchomości - gdy znak umieszczono na terenach innych, niż wymienione w pkt 1, przy czym przy przekazywaniu znaku znajdującego się na obszarze gromady wymagana jest obecność sołtysa.
2. Protokół sporządza się według wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:
1) w przypadku przekazania jednostkowego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1;
2) w przypadku przekazania zbiorowego - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
3. Przekazanie znaku geodezyjnego przez stronę przekazującą i przejęcie tego znaku pod ochronę przez stronę przejmującą następuje przez podpisanie protokołu przez obie strony.
§  4. Organy pomiarowe sporządzają protokół w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem:
1) oryginału - dla prezydium gminnej (miejskiej) rady narodowej;
2) 1 egzemplarza - dla miejscowo właściwej delegatury Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii;
3) 1 egzemplarza - dla komórki geodezyjnej w prezydium właściwej miejscowo powiatowej rady narodowej;
4) 1 egzemplarza - celem dołączenia (wraz z dowodem doręczenia) do własnych akt postępowania technicznego.
§  5. Prezydia gminnych rad narodowych przechowują protokoły przekazania znaków geodezyjnych w teczkach oznaczonych napisem "Ochrona znaków geodezyjnych".
§  6.
1. Wszystkie państwowe i społeczne jednostki gospodarcze obowiązane są na administrowanym przez nie obszarze zabezpieczyć znaki przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Dla zachowania warunków ochrony znaków geodezyjnych należy wydzielić na miejscu znaku najniezbędniejszych rozmiarów powierzchnię ochronną, która by nie była urządzona gospodarczo.
2. Obowiązek określony w ust. 1 ciąży na właścicielu (użytkowniku) nieruchomości w odniesieniu do przekazanych im pod ochronę znaków, umieszczonych na nieruchomościach, które nie stanowią własności społecznej.
3. Sołtys gromady obowiązany jest do czuwania nad należytym zabezpieczeniem znaków znajdujących się na obszarze gromady, umieszczonych na nieruchomościach, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2.
§  7.
1. Prezydia gminnych (miejskich) rad narodowych przeprowadzają coroczne przeglądy wszelkich znajdujących się w terenie znaków geodezyjnych. Przeglądy powinny być dokonywane nie później niż do dnia 1 grudnia każdego roku.
2. Wyniki przeglądu znaków geodezyjnych należy podawać do wiadomości prezydiów powiatowych rad narodowych w celu umożliwienia konserwacji lub odtworzenia znaków.
3. Prezydia powiatowych rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) powiadamiają o wynikach dorocznego przeglądu delegatury Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii.
§  8. Przy zamierzonej przebudowie lub zniesieniu budowli i urządzeń stanowiących punkty sieci geodezyjnej bądź przy wykonywaniu robót ziemnych, w których wyniku mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu znajdujące się na tych terenach znaki geodezyjne, należy uprzednio powiadomić terenowo właściwe prezydia powiatowych rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi) celem umożliwienia ewentualnego przeniesienia znaku.
§  9. Nadzór nad właściwą ochroną znaków sprawują prezydia powiatowych rad narodowych (Rad Narodowych w m. st. Warszawie i m. Łodzi).
§  10. Przepisy zarządzenia nie mają zastosowania do znaków umieszczonych na terenach użytkowanych przez władze wojskowe i bezpieczeństwa publicznego.
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK 

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ZNAKU GEODEZYJNEGO POD OCHRONĘ

1. ...........................................

(imię i nazwisko wykonawcy pomiarów, stanowisko, nazwa komórki geodezyjnej)

..........

przekazuje, a

2. ............................................

(imię i nazwisko przejmującego, stanowisko, kierownik państwowego gospodarstwa rolnego w ..... itp.) *

................................................

3. ............................................

(imię i nazwisko właściciela - użytkownika - gruntu)*)

...............................................

przejmuje(ą) pod ochronę następujący znak geodezyjny:

...............................................

(oznaczenie znaku, nazwa lub nr znaku, rodzaj stabilizacji, opis położenia)

..............................................

znajdujący się na gruntach (budynku)*)

..............................................

(nazwa gruntów, użytkownik gruntu)

położony w ...................... w powiecie ............................

(nazwa gromady, gminy i ulicy)

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na podstawie § 3 zarządzenia nr 156 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie przekazywania i ochrony znaków geodezyjnych (Monitor Polski Nr A-106, poz. 1425).

Przekazujący:

..........................

(imię i nazwisko)

Przejmujący:

..........................

(imię i nazwisko)

..........................

(imię i nazwisko sołtysa gromady)*)

ZAŁĄCZNIK Nr 2.

PROTOKÓŁ PRZEKAZANIA ZNAKÓW GEODEZYJNYCH POD OCHRONĘ

1. ..........................................

(imię i nazwisko wykonawcy pomiarów, stanowisko, nazwa komórki geodezyjnej)

przekazuje, a

2. .........................................

(imię i nazwisko przejmującego, stanowisko, kierownik państwowego gospodarstwa rolnego w ............................ itp.) *

3. ........................................

(imię i nazwisko właściciela - użytkownika - gruntu)*)

przejmuje pod ochronę następujące znaki geodezyjne:

lp.nazwa lub nr znakurodzaj stabilizacjiopis położeniawłaściciel (użytkownik) gruntów (budynku)dojazduwagi

położone na terenach ......................................

(nazwa gromady państwowego gospodarstwa rolnego itd., gminy)

w powiecie ...............................................

Protokół sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach na podstawie § 3 zarządzenia nr 156 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1953 r. w sprawie przekazywania i ochrony znaków geodezyjnych (Monitor Polski Nr A-106, poz. 1425).

Przekazujący:

..........................

(imię i nazwisko)

Przejmujący:

..........................

(imię i nazwisko)

...........................

(imię i nazwisko sołtysa gromady) *

*) Niepotrzebne skreślić.
*) Niepotrzebne skreślić.
*) Niepotrzebne skreślić.