Przekazanie uprawnień, dotyczących zezwalania na pociąganie do odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia... - M.P.1952.A-53.789 - OpenLEX

Przekazanie uprawnień, dotyczących zezwalania na pociąganie do odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia zatrudnionych w służbie państwowej i w instytucjach państwowych.

Monitor Polski

M.P.1952.A-53.789

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 5 czerwca 1952 r.
w sprawie przekazania uprawnień, dotyczących zezwalania na pociąganie do odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia, zatrudnionych w służbie państwowej i instytucjach państwowych.

Na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz. U. R. P. Nr 36, poz. 332) zarządza się, co następuje:
Uprawnienia Ministra Zdrowia, dotyczące zezwalania na pociąganie do odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia zatrudnionych w służbie państwowej i instytucjach państwowych za wykroczenia zawodowe, popełnione w związku z wykonywaniem swych czynności służbowych przekazuje się:
1)
prezydiom wojewódzkich rad narodowych oraz Rad Narodowych m. st. Warszawy i m. Łodzi (wydziały zdrowia) - w odniesieniu do pracowników, zatrudnionych w wydziałach zdrowia prezydiów rad narodowych oraz w instytucjach służby zdrowia, utrzymywanych z budżetu terenowego;
2)
Morskiemu Urzędowi Zdrowia - w odniesieniu do pracowników, zatrudnionych w tym Urzędzie oraz w portowych urzędach zdrowia;
3)
rektorom akademii medycznych oraz dyrektorom instytutów naukowych - w odniesieniu do podległych im pracowników.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.