Przekazanie uprawnień dotyczących fundacji o celach wyznaniowych.

Monitor Polski

M.P.1960.78.361

Akt utracił moc
Wersja od: 17 października 1960 r.

ZARZĄDZENIE Nr 202
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 1960 r.
w sprawie przekazania uprawnień dotyczących fundacji o celach wyznaniowych.

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz. U. z 1952 r. Nr 25, poz. 172 i z 1957 r. Nr 1, poz. 3) zarządza się, co następuje:
Uprawnienia zastrzeżone w dekrecie z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz. U. z 1952 r. Nr 25, poz. 172 i z 1957 r. Nr 1, poz. 3) ministrom przekazuje się w odniesieniu do fundacji, których majątki służyły lub miały służyć celom kultu religijnego oraz innym celom związanym z działalnością kościołów, związków wyznaniowych, zakonów i organizacji religijnych:
1)
w zakresie art. 5 ust. 2 oraz art. 7 i 8 dekretu - wydziałom do spraw wyznań prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw);
2)
w zakresie art. 6 ust. 2 i art. 12 dekretu - Urzędowi do Spraw Wyznań.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.