Przekazanie uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu: stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi.

Monitor Polski

M.P.1957.15.115

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 1957 r.
w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu: stalą, metalami nieżelaznymi oraz niektórymi metalami szlachetnymi. *

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 1 pkt 6 zarządzenia nr 24 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 1957 r. w sprawie zlecenia Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów czasowego wykonywania niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów (Monitor Polski Nr 9, poz. 65) zarządza się, co następuje:
1.
Przekazuje się uprawnienia do wydawania przepisów o gospodarowaniu stalą:
1)
Ministrowi Kolei - w zakresie stosowania stali przy budowie mostów kolejowych,
2)
Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego - w zakresie stosowania stali przy budowie mostów drogowych,
3)
ministrom sprawującym nadzór nad biurami projektów - w zakresie stosowania stali przy innych budowach niż określone w pkt 1 i 2,
4)
Ministrowi Hutnictwa w porozumieniu z Ministrem Przemysłu Maszynowego - w pozostałym zakresie.
2.
Przepisy, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 wydawane będą w porozumieniu z Ministrem Hutnictwa.
Przekazuje się Ministrowi Hutnictwa uprawnienia do wydawania przepisów o gospodarowaniu metalami nieżelaznymi.
Przekazuje się Ministrowi Finansów uprawnienia do wydawania przepisów o gospodarowaniu: złotem, platyną, rutenem, rodem, palladem, osmem i irydem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 11 sierpnia 1965 r. uprawnienia Ministra Przemysłu Ciężkiego ustalone w § 2 nin. zarządzenia przekazuje się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zgodnie z § 1 zarządzenia Prezesa Rady Ministrów nr 46 z dnia 4 sierpnia 1965 r. w sprawie przekazania Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uprawnień do regulowania stosowania i rozdziału aluminium dla potrzeb budownictwa. (M.P.65.41.233).