Przekazanie uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem.

Monitor Polski

M.P.1957.20.148

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 stycznia 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 65
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 stycznia 1957 r.
w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego! i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244). zarządza się, co następuje:
1.
Przekazuje się Ministrowi Przemysłu Spożywczego uprawnienia do wydawania przepisów o gospodarowaniu mięsem z wyłączeniem spraw objętych ustawą z dnia 10 lutego 1949 r. o obrocie zwierzętami gospodarskimi i produktami uboju oraz o ich przetwórstwie (Dz. U. z 1949 r. Nr 21, poz. 135 i z 1952 r. Nr 44, poz. 300).
2.
Przepisy, o których mowa w ust. 1, wydawane będą w porozumieniu z Ministrem Handlu Wewnętrznego.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 23 stycznia 1957 r.