Monitor Polski

M.P.1955.58.713

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1955 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 16 czerwca 1955 r.
w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samochodowych oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze tych pojazdów.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przekazuje się Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego uprawnienia do wydania przepisów o gospodarowaniu częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samochodowych oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze tych pojazdów.
2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, wydawane będą w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
§  2. Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 15 marca 1955 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o normowaniu zużycia ogumienia samochodowego (Monitor Polski Nr 27, poz. 264).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.