Monitor Polski

M.P.1957.3.20

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1957 r.

UCHWAŁA NR 11
RADY MINISTRÓW
z dnia 5 stycznia 1957 r.
w sprawie przekazania radom narodowym niektórych uprawnień Ministra Budownictwa w zakresie nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa wiejskiego.

W celu zwiększenia uprawnień rad narodowych w zakresie nadzorowania podległych im przedsiębiorstw budowlano-montażowych oraz rozgraniczenia kompetencji Ministra Budownictwa i rad narodowych w tym zakresie Rada Ministrów na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 marca 1950 r. o terenowych organach jednolitej władzy państwowej (Dz. U. Nr 14, poz. 130) uchwala, co następuje:
§  1.
1. Nadzór nad całokształtem działalności przedsiębiorstw budownictwa wiejskiego podporządkowanych radom narodowym sprawują prezydia właściwych rad narodowych.
2. W przypadkach uzasadnionych wielkością zadań w zakresie inwestycji budowlanych i ilością przedsiębiorstw budowlano-montażowych prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą utworzyć zarządy budownictwa terenowego jako organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych. W prezydiach wojewódzkich rad narodowych, w których nie zostaną powołane zarządy budownictwa terenowego, działają nadal zjednoczenia budownictwa wiejskiego.
3. Minister Budownictwa określi ramową strukturę i zakres działania zarządu budownictwa terenowego prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
§  2. Prezydia rad narodowych zarządzają działalnością przedsiębiorstw budownictwa wiejskiego na podstawie norm i przepisów Ministra Budownictwa.
§  3.
1. Ministerstwo Budownictwa dokonywać będzie w porozumieniu z prezydiami wojewódzkich rad narodowych w 1957 r., rozdziału materiałów, sprzętu, urządzeń oraz środków transportowych dla potrzeb budownictwa wiejskiego.
2. 1 (uchylony).
§  4.
1. Prezydia wojewódzkich rad narodowych zrewidują istniejącą sieć przedsiębiorstw budowlano-montażowych podległych prezydiom rad narodowych i w porozumieniu z prezydiami powiatowych i miejskich rad narodowych dokonają, w zależności od potrzeb gospodarczych terenu, odpowiednich zmian organizacyjnych.
2. Tworzenie, łączenie i likwidacja przedsiębiorstw budownictwa wiejskiego następuje za zgodą Ministra Budownictwa.
§  5. Minister Budownictwa w uzgodnieniu z Ministrem Finansów wyda tymczasową tabelę stanowisk i stawek zaszeregowania pracowników zarządu budownictwa terenowego prezydiów wojewódzkich rad narodowych.
§  6. Skutki finansowe wynikające z nowej organizacji zarządzania budownictwem terenowym prezydia wojewódzkich rad narodowych po uzgodnieniu z Ministrem Budownictwa przedstawią Ministrowi Finansów do akceptacji.
§  7. W części uregulowanej niniejszą uchwałą tracą moc postanowienia uchwały nr 619 Prezydium Rządu z dnia 6 sierpnia 1955 r. w sprawie zmian w organizacji budowlanych przedsiębiorstw powiatowych.
§  8. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1957 r.
1 § 3 ust. 2 uchylony przez § 5 pkt 2 uchwały nr 310 z dnia 8 sierpnia 1957 r. w sprawie wykonania planu rozdziału artykułów zaopatrzenia materiałowo-technicznego. (M.P.57.69.422) z dniem 26 sierpnia 1957 r.