Przekazanie Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnień do wydawania przepisów o skupie, przerobie i obrocie włosiem końskim.

Monitor Polski

M.P.1971.46.296

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 września 1971 r.

ZARZĄDZENIE Nr 92
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 września 1971 r.
w sprawie przekazania Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnień do wydawania przepisów o skupie, przerobie i obrocie włosiem końskim.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270 oraz z 1957 r. Nr 40, poz. 238 i Nr 50, poz. 245) zarządza się, co następuje:
Przekazuje się Przewodniczącemu Komitetu Drobnej Wytwórczości uprawnienia do wydawania przepisów o skupie, przerobie i obrocie włosiem końskim.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.