§ 4. - Przekazanie prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w zakresie zwierzchniego nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa terenowego.

Monitor Polski

M.P.1957.48.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1957 r.
§  4.
W zakresie pozostałych spraw prezydiom wojewódzkich rad narodowych przysługują uprawnienia do:
1)
zatwierdzania cen na artykuły zaopatrzeniowe i inwestycyjne oraz usługi dostarczane w obrocie między podporządkowanymi przedsiębiorstwami, jeżeli cena nie została uzgodniona między dostawcą a odbiorcą lub przewyższa ceny ogólnie obowiązujące;
2)
zatwierdzania cen na artykuły zaopatrzeniowe i inwestycyjne oraz usługi nie objęte obowiązującymi cennikami, dostarczane przez podporządkowane przedsiębiorstwa innym jednostkom organizacyjnym, jeżeli cena nie została uzgodniona z odbiorcą;
3)
wydawania decyzji w sprawach dotyczących wynalazczości i racjonalizacji w zakresie zastrzeżonym dotychczas do decyzji Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - zgodnie z uchwałą nr 911 Rady Ministrów z dnia 12 listopada 1955 r. w sprawie zasad wynagradzania twórców pracowniczych wynalazków, wzorców użytkowych, udoskonaleń technicznych i usprawnień (Monitor Polski Nr 122, poz. 1597);
4)
decydowania o przesunięciu terminów inwentaryzacji oraz o wprowadzeniu w przedsiębiorstwach inwentaryzacji ciągłej.