§ 3. - Przekazanie prezydiom wojewódzkich rad narodowych niektórych uprawnień Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w zakresie zwierzchniego nadzoru nad przedsiębiorstwami budownictwa terenowego.

Monitor Polski

M.P.1957.48.299

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1957 r.
§  3.
W zakresie inwestycji własnych prezydiom wojewódzkich rad narodowych przysługują uprawnienia do:
1)
udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na prowadzenie inwestycji na podstawie częściowej, wykonawczej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, pod warunkiem nieprzekroczenia zbiorczego zestawienia kosztów oraz z zachowaniem przepisów zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 1957 r. w sprawie trybu sporządzania i zatwierdzania dokumentacji kosztorysowej dla inwestycji (Monitor Polski Nr 1, poz. 4);
2)
udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na odstępowanie od zasady biura kierującego w przypadkach gospodarczo uzasadnionych w porozumieniu z właściwym biurem projektów;
3)
udzielania przedsiębiorstwom zezwoleń na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i adaptacji projektów typowych przez pracowników podporządkowanych przedsiębiorstw lub osoby prywatne w przypadkach, gdy zlecenie opracowania takiej dokumentacji ze względu na jej koszt przekracza uprawnienia przedsiębiorstw, pod warunkiem jednak, że wynagrodzenie zleceniobiorcy mieści się w granicach cen obowiązujących państwowe biura projektów, pomniejszonych przez zastosowanie współczynnika 0,5.