Przekazanie prezydiom rad narodowych przez jednostki państwowe zbędnych im terenów państwowych w miastach i osiedlach.

Monitor Polski

M.P.1965.44.251

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 sierpnia 1965 r.
w sprawie przekazania prezydiom rad narodowych przez jednostki państwowe zbędnych im terenów państwowych w miastach i osiedlach.

Dokonana w szeregu miast ocena stanu posiadania terenów, zwłaszcza uzbrojonych, wykazuje brak tych terenów dla realizacji ogólnomiejskich zadań inwestycyjnych w przyszłej 5-latce. Z drugiej zaś strony stwierdzono liczne wypadki posiadania przez przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje państwowe terenów zbędnych dla realizacji ich zadań gospodarczych. Przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje niechętnie zrzekają się zbędnych terenów na rzecz prezydiów rad narodowych, mimo że mają taki obowiązek zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 oraz z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i Nr 43, poz. 297), zwanej dalej "ustawą", i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 35, poz. 159). W celu ujawnienia rezerw terenów w miastach i osiedlach, będących w posiadaniu jednostek państwowych, oraz przekazania tych terenów prezydiom rad narodowych dla realizacji bieżących zadań gospodarczych, zarządza się, co następuje:
1.
Tereny państwowe w miastach i osiedlach, pozostające w użytkowaniu lub wydzierżawione jednostkom państwowym (przedsiębiorstwom, zakładom i instytucjom), podlegają sprawdzeniu pod względem ich prawidłowego wykorzystania.
2.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) polecą niezwłocznie podległym jednostkom państwowym (przedsiębiorstwom, zakładom, instytucjom), powiązanym z budżetem centralnym, a przewodniczący prezydiów rad narodowych jednostkom państwowym powiązanym z budżetem terenowym, aby w terminie do dnia 31 marca 1966 r. złożyły organom gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, wymienionym w art. 10 ustawy, wykazy terenów nie zabudowanych w miastach i osiedlach, które pozostają w ich użytkowaniu niezależnie od tytułu użytkowania (np. uchwały Rady Ministrów, Prezydium Rządu, Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, decyzje ministrów, prezydiów rad narodowych, umowy). Wzór wykazu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
1.
Jednostki państwowe, o których mowa w § 1 ust. 2, równocześnie z opracowaniem wykazu terenów obowiązane są zbadać, czy istnieje konieczność dalszego ich użytkowania i w jakim zakresie, czy też możliwe jest zrezygnowanie z całości lub części tych terenów.
2.
Jeżeli okaże się możliwość zrezygnowania z terenów (w całości lub w części), jednostki wymienione w ust. 1 uczynią to na podstawie przepisów § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 35, poz. 159), składając do organu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wymienionego w art. 10 ustawy wniosek o przejęcie całości lub części przedmiotu użytkowania, jeżeli zaś teren jest zajmowany na podstawie dzierżawy - wniosek o odpowiednią zmianę umowy. W razie złożenia takiego wniosku należy zamieścić w wykazie odpowiednią wzmiankę.
1.
Prezydia powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych powołają do dnia 1 marca 1966 r. komisje w składzie:
1)
zastępca przewodniczącego prezydium jako przewodniczący,
2)
członkowie: przedstawiciele powiatowej (miejskiej) komisji planowania gospodarczego oraz organu do spraw miejscowego planowania przestrzennego prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej.

Analogiczne komisje powołają prezydia rad narodowych miast wyłączonych z województw.

2.
Zadaniem komisji jest stwierdzenie stanu użytkowania terenów państwowych w miastach i osiedlach oraz sprawdzenie zgłoszonych przez użytkowników (dzierżawców) wykazów (§ 1 ust. 2) i ustalenie terenów państwowych, które jako zbędne podlegają przejęciu przez organy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów rad narodowych.
1.
W posiedzeniach komisji, na których są rozpatrywane sprawy zajmowanych terenów, bierze również udział, jako członek komisji, przedstawiciel jednostki nadrzędnej nad użytkownikiem (dzierżawcą) terenu. W posiedzeniach komisji, na których są rozpatrywane sprawy terenów znajdujących się na obszarze górniczym, bierze udział w charakterze członka komisji przedstawiciel właściwego okręgowego urzędu górniczego, a terenów znajdujących się w portach morskich i w morskim nadbrzeżnym pasie technicznym - przedstawiciel właściwego organu państwowej administracji morskiej.
2.
Jeżeli przedmiotem rozpatrywania jest teren, który mógłby być przeznaczony po przekazaniu przez jednostkę użytkującą ten teren na cele rolne, w posiedzeniu komisji bierze udział w charakterze członka przedstawiciel organu do spraw rolnych prezydium powiatowej (miejskiej) rady narodowej bądź rady narodowej miasta wyłączonego z województwa.
1.
Jeżeli zajmowany teren jest w całości lub w części zbędny użytkownikowi lub dzierżawcy, komisja zaleci właściwemu organowi gospodarki komunalnej i mieszkaniowej wydanie decyzji o wygaśnięciu prawa użytkowania danego terenu lub wypowiedzenie umowy dzierżawy. Zalecenia komisji są wiążące dla organów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej.
2.
Przedstawiciel jednostki nadrzędnej nad użytkownikiem (dzierżawcą), którego stanowisko nie zostało uwzględnione przez komisję, może w terminie 14 dni złożyć umotywowany sprzeciw, który podlega rozstrzygnięciu przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) w porozumieniu z właściwym w stosunku do użytkownika (dzierżawcy) organem naczelnym.
3.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych mogą swoje zadania określone w ust. 2 przekazać powołanym przez siebie komisjom w składzie analogicznym jak w § 3.
4.
W braku porozumienia (ust. 2) przewodniczący prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) kieruje sprawę do Urzędu Rady Ministrów (Biura do Spraw Prezydiów Rad Narodowych), które przedstawia sprawę Prezesowi Rady Ministrów do rozstrzygnięcia.
5.
Decyzje o wygaśnięciu prawa użytkowania wydaje organ gospodarki komunalnej i mieszkaniowej na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 maja 1962 r. w sprawie przekazywania terenów w miastach i osiedlach.
1.
Komisje (§ 3) powinny zakończyć swe prace i złożyć sprawozdanie prezydiom powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych bądź prezydiom rad narodowych miast wyłączonych z województw w terminie do dnia 31 października 1966 r.
2.
Po złożeniu i przyjęciu sprawozdania komisje ulegają rozwiązaniu.
1.
Prezydia powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty) rad narodowych złożą prezydiom wojewódzkich rad narodowych do dnia 30 listopada 1966 r. w skali powiatu (miasta) sprawozdanie końcowe o wynikach prac.
2.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) złożą w terminie do dnia 31 grudnia 1966 r. Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie końcowe w skali województwa (miasta wyłączonego z województwa).
1.
Przepisy §§ 1-7 nie dotyczą terenów użytkowanych przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz terenów (gruntów) znajdujących się pod uprawą leśną lub przeznaczonych pod tę uprawę, a także terenów (gruntów) pozostających w użytkowaniu państwowych gospodarstw rolnych.
2.
Minister Obrony Narodowej wyda zarządzenie w sprawie zbadania stanu użytkowania przez Ministerstwo terenów państwowych na obszarze miast i osiedli w celu ustalenia, które tereny jako zbędne powinny być przekazane prezydiom rad narodowych.
1.
Przekazane przez jednostki gospodarki uspołecznionej, jako zbędne do wykonania ich zadań, tereny zostaną oddane w użytkowanie innym jednostkom dla wykonania przez nie zadań przewidzianych w planach gospodarczych.
2.
Jeżeli przedmiotem przekazania w użytkowanie będą tereny, które mają być wykorzystywane na cele rolne, organy gospodarki komunalnej i mieszkaniowej prezydiów powiatowych (miejskich) rad narodowych bądź rad narodowych miast wyłączonych z województw wydają w porozumieniu z organami do spraw rolnych tych prezydiów decyzje o przekazaniu w użytkowanie.
1.
Zaleca się centralnym organizacjom spółdzielczym wydanie analogicznych przepisów zobowiązujących organizacje spółdzielcze, z wyjątkiem spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, do składania wykazów, o których mowa w § 1.
2.
W sprawie sporządzania wykazów użytkowanych terenów i rozpatrywania prawidłowości ich wykorzystania mają do organizacji spółdzielczych odpowiednie zastosowanie przepisy §§ 1-5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Jednostka zgłaszająca wykaz:

Nazwa .........................

...............................

Adres: ........................

WYKAZ TERENÓW PAŃSTWOWYCH (NIE ZABUDOWANYCH)

użytkowanych (dzierżawionych) przez ..........................

na terenie powiatu (miasta) ..................................

w dniu ....................... 1966 r.

Lp.Adres (miejscowość, ulica, nr lub inne określenie położenia)Powierzchnia użytkowanego (dzierżawionego) terenuWskazanie tytułu użytkowania (dzierżawy) terenuUzasadnienie aktualnych potrzeb w zakresie zajmowanego terenuWniosek użytkownika (dzierżawcy) w sprawie oddania całości lub części użytkowanego (dzierżawionego) terenuZalecenia komisji
1234567