Przekazanie Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego uprawnień przysługujących Prezesowi Rady Ministrów na podstawie dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji.

Monitor Polski

M.P.1952.A-69.1040

Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1952 r.

ZARZĄDZENIE NR 186
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 5 sierpnia 1952 r.
w sprawie przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego uprawnień przysługujących Prezesowi Rady Ministrów na podstawie dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji.

Na podstawie art. 9 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz. U. Nr 25, poz. 172) zarządza się, co następuje:
Przekazuje się Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego uprawnienia przysługujące Prezesowi Rady Ministrów na podstawie art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, art. 7, 8, 9 oraz 12 dekretu z dnia 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji (Dz. U. Nr 25, poz. 172) w odniesieniu do fundacji, których majątki zgodnie z aktami fundacyjnymi służą lub mają służyć celom szkolnictwa zawodowego podległego Centralnemu Urzędowi Szkolenia Zawodowego.
Zarządzenie obowiązuje od dnia 15 lipca 1952 r.