Monitor Polski

M.P.1956.65.759

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1956 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 2 sierpnia 1956 r.
w sprawie przekazania Prezesowi Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii uprawnień do ustalania cen na roboty geodezyjne wykonywane przez podległe mu przedsiębiorstwa.

Na podstawie § 1 ust. 2 i 3 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski z 1953 r. Nr A-57, poz. 722, Nr A-96, poz. 1336, Nr A-115, poz. 1495, z 1954 r. Nr A-50, poz. 683 i z 1955 r. Nr 65, poz. 850, Nr 120, poz. 1582 i Nr 123, poz. 1601) zarządza się, co następuje:
§  1. Przekazuje się Prezesowi Centralnego Urzędu Geodezji i Kartografii uprawnienia do ustalania cen na roboty geodezyjne wykonywane przez podległe przedsiębiorstwa dla jednostek gospodarki uspołecznionej.
§  2. Ceny, o których mowa w § 1, powinny być ustalane w wysokości pokrywającej koszty własne robót z doliczeniem planowego zysku w wysokości 3%.
§  3. Odpisy decyzji o ustaleniu cen należy bieżąco przesyłać do Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
§  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.