Monitor Polski

M.P.1954.118.1669

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1954 r.

UCHWAŁA NR 850
RADY MINISTRÓW
z dnia 11 grudnia 1954 r.
w sprawie przekazania powiatowym radom narodowym niektórych kompetencji gminnych rad narodowych.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 25 września 1954 r. o reformie podziału administracyjnego wsi i powołaniu gromadzkich rad narodowych (Dz. U. Nr 43, poz. 191) Rada Ministrów za zgodą Rady Państwa uchwala, co następuje:
§  1. Uprawnienia gminnych rad narodowych do wydawania przewidzianych w art. 13 dekretu z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej (Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13) zezwoleń na podział, sprzedaż, wydzierżawianie i zastawianie gospodarstw utworzonych na podstawie tego dekretu przechodzą na prezydia powiatowych rad narodowych, które podejmują decyzję po zasięgnięciu opinii prezydium gromadzkiej rady narodowej.
§  2. Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Rolnictwa.
§  3. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.