Monitor Polski

M.P.1952.A-86.1359

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1952 r.

ZARZĄDZENIE NR 228
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 1952 r.
w sprawie przekazania nadzoru państwowego nad niepaństwowym szkolnictwem zawodowym.

Na podstawie § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 277 i z 1952 r. Nr 34, poz. 237) zarządza się, co następuje:
§  1. Przekazuje się wykonywanie nadzoru państwowego nad niepaństwowym szkolnictwem zawodowym:
1) Ministrowi Handlu Wewnętrznego – nad szkolnictwem zawodowym, prowadzonym przez Centralny Związek Spółdzielczy i Zakład Wiedzy Handlowej;
2) Ministrowi Przemysłu Drobnego i Rzemiosła – nad szkolnictwem zawodowym, prowadzonym przez Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła Rzeczypospolitej Polskiej;
3) Ministrowi Transportu Drogowego i Lotniczego – nad szkolnictwem zawodowym, prowadzonym przez Polski Związek Motorowy;
4) Ministrowi Obrony Narodowej – nad szkolnictwem zawodowym, prowadzonym przez Ligę Przyjaciół Żołnierza.
§  2. W stosunku do niepaństwowego szkolnictwa zawodowego, o którym mowa w § 1, przysługuje Prezesowi Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego zakres właściwości, przewidziany w stosunku do szkolnictwa zawodowego, prowadzonego przez ministerstwa i urzędy centralne, w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 1951 r. w sprawie prowadzenia szkolnictwa zawodowego oraz zakresu działania Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (Dz. U. z 1951 r. Nr 36, poz. 277 i z 1952 r. Nr 34, poz. 237).
§  3. Zarządzenie obowiązuje z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1952 r.