Przekazanie Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o skażaniu spirytusu i obrocie spirytusem.

Monitor Polski

M.P.1972.33.181

Akt utracił moc
Wersja od: 29 czerwca 1972 r.

ZARZĄDZENIE Nr 48
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 czerwca 1972 r.
w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o skażaniu spirytusu i obrocie spirytusem.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. z 1956 r. Nr 58, poz. 270, z 1957 r. Nr 49, poz. 238 i Nr 50, poz. 245 i z 1958 r. Nr 22, poz. 94) zarządza się, co następuje:
Przekazuje się Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnienia do wydawania przepisów o skażaniu spirytusu i obrocie spirytusem.
1.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 19 marca 1955 r. w sprawie obrotu spirytusem i skażania spirytusu (Monitor Polski Nr 29, poz. 280).
2.
Do czasu wejścia w życie przepisów wydanych przez Ministra Przemysłu Spożywczego i Skupu w sprawach, o których mowa w § 1, zachowują moc obowiązującą:
1)
zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 8 sierpnia 1955 r. w sprawie składu i trybu postępowania komisji nadzorujących skażanie spirytusu w zakładach podległych Ministrowi Przemysłu Rolnego i Spożywczego (Monitor Polski Nr 74, poz. 919);
2)
zarządzenie Ministra Przemysłu Rolnego i Spożywczego z dnia 8 sierpnia 1955 r. w sprawie trybu badania środków skażających oraz sposobu ich zabezpieczenia (Monitor Polski Nr 74, poz. 920);
3)
zarządzenie Ministra Przemysłu Spożywczego z dnia 17 września 1956 r. w sprawie recept skażania spirytusu (Monitor Polski Nr 82, poz. 969).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.