§ 1. - Przekazanie Ministrowi Łączności uprawnień do ustalania cen detalicznych pocztówek i niektórych wydawnictw.

Monitor Polski

M.P.1964.11.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1964 r.
§  1.
Przekazuje się Ministrowi Łączności uprawnienia do ustalania w porozumieniu z Państwową Komisją Cen cen detalicznych pocztówek i reprodukcji dzieł sztuki wydawanych przez podległe jednostki oraz wydawnictw periodycznych i pocztówek pochodzących z importu.