Przekazanie Ministrowi Łączności uprawnień do ustalania cen detalicznych pocztówek i niektórych wydawnictw.

Monitor Polski

M.P.1964.11.49

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1964 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 lutego 1964 r.
w sprawie przekazania Ministrowi Łączności uprawnień do ustalania cen detalicznych pocztówek i niektórych wydawnictw.

Na podstawie § 5 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenie wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski Nr A-57, poz. 722 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Przekazuje się Ministrowi Łączności uprawnienia do ustalania w porozumieniu z Państwową Komisją Cen cen detalicznych pocztówek i reprodukcji dzieł sztuki wydawanych przez podległe jednostki oraz wydawnictw periodycznych i pocztówek pochodzących z importu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.