Monitor Polski

M.P.1966.60.291

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 kwietnia 1970 r.

ZARZĄDZENIE Nr 64
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 października 1966 r.
w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Zagranicznego uprawnień do ustalania cen na niektóre usługi wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe lub nadzorowane przez Ministra Handlu Zagranicznego.

Na podstawie art. 2 i 3 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) i § 5 uchwały nr 406 Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie właściwości organów do ustalania niektórych cen, opłat i stawek taryfowych oraz w sprawie zasad i trybu składania wniosków o ustalenie cen, opłat i stawek taryfowych oraz określenia wytycznych do ich ustalenia (Monitor Polski Nr A-57, poz. 722 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przekazuje się Ministrowi Handlu Zagranicznego uprawnienia do ustalania cen na niektóre usługi i roboty wykonywane przez przedsiębiorstwa podległe lub nadzorowane przez Ministra Handlu Zagranicznego.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, dotyczą:
1) ustalenia i zmiany cen w zakresie obsługi transportowo-spedycyjnej towarów objętych planem obrotu handlu zagranicznego,
2) ustalania po raz pierwszy cen w zakresie:
a) obsługi transportowo-spedycyjnej przesyłek w obrocie pozaplanowym, w szczególności przeznaczonych na wystawy i targi międzynarodowe oraz dla placówek dyplomatycznych akredytowanych w Polsce,
b) rzeczoznawstwa jakościowego pobierania prób towarowych oraz kontroli ilościowej w kraju i za granicą towarów będących przedmiotem obrotu i rozmów międzynarodowych,
c) składowania towarów będących przedmiotem handlu zagranicznego,
d) wykonawstwa pawilonów, urządzeń i obudowy wystaw i targów zagranicznych,
e) prac fotograficznych, związanych z reklamą towarów eksportowych,
f) wypożyczania sprzętu gospodarczego i rekwizytów w celach wystawienniczych,
g) wydawania świadectw pochodzenia i legalizacji dokumentów handlowych i żeglugowych,
h) 1 dzierżawy powierzchni przez wystawców krajowych na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
§  2. Zmiany cen ustalonych przez Ministra Handlu Zagranicznego na usługi, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, mogą być dokonywane wyłącznie na zasadach i w trybie określonych w uchwale nr 396 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 1963 r. w sprawie zasad i trybu dokonywania zmian cen zbytu artykułów zaopatrzeniowych i inwestycyjnych oraz cen robót (usług) (Monitor Polski Nr 93, poz. 433).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 ust. 2 pkt 2 lit. h) dodana przez § 1 zarządzenia nr 28 z dnia 24 marca 1970 r. (M.P.70.10.87) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 7 kwietnia 1970 r.