Przekazanie Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów regulujących obrót rynkowy samochodami osobowymi i częściami zamiennymi oraz o gospodarowaniu ogumieniem.

Monitor Polski

M.P.1961.80.334

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1974 r.

ZARZĄDZENIE Nr 187
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 12 września 1961 r.
w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Maszynowego uprawnień do wydawania przepisów regulujących obrót rynkowy samochodami osobowymi i częściami zamiennymi oraz o gospodarowaniu ogumieniem. 1

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270) - zarządza się, co następuje:
Przekazuje się Ministrowi Przemysłu Maszynowego uprawnienia do wydawania przepisów:
1)
regulujących obrót rynkowy nowymi samochodami osobowymi i częściami zamiennymi oraz samochodami używanymi pochodzącymi od cudzoziemców dewizowych lub przyjętymi w komis;
2) 3
o sprzedaży nowego ogumienia trakcyjnego na cele eksploatacyjne, z wyłączeniem przepisów dotyczących sprzedaży jednostkom zaopatrywanym bezpośrednio przez przemysł.
W zakresie objętym przepisem § 1 traci moc zarządzenie Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 14 grudnia 1956 r. w sprawie przekazania uprawnień do wydawania przepisów o gospodarowaniu pojazdami samochodowymi, częściami zamiennymi i ogumieniem do tych pojazdów oraz o normowaniu zużycia materiałów pędnych w eksploatacji i obsłudze pojazdów samochodowych (Monitor Polski Nr 105, poz. 1209).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 79 z dnia 27 września 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących obrotu samochodami osobowymi oraz zaplecza technicznego motoryzacji (M.P.74.33.196) z dniem 1 października 1974 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia nr 79 z dnia 27 września 1974 r. w sprawie zmiany niektórych przepisów dotyczących obrotu samochodami osobowymi oraz zaplecza technicznego motoryzacji (M.P.74.33.196) z dniem 1 października 1974 r.
3 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 10 ust. 2 uchwały nr 185 Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 1968 r. w sprawie gospodarki ogumieniem trakcyjnym (M.P.68.29.193) z dniem 4 lipca 1968 r.