Przekazanie Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o obrocie warzywami i owocami.

Monitor Polski

M.P.1960.49.232

Akt utracił moc
Wersja od: 19 lipca 1984 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 czerwca 1960 r.
w sprawie przekazania Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnień do wydawania przepisów o obrocie detalicznym warzywami i owocami. 1

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. z 1952 r. Nr 44, poz. 301 i z 1956 r. Nr 54, poz. 244) i § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz. U. Nr 58, poz. 270), zarządza się, co następuje:
Przekazuje się Ministrowi Handlu Wewnętrznego uprawnienia do wydawania przepisów o obrocie detalicznym warzywami i owocami w kraju.
(skreślony).
(skreślony).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Tytuł zmieniony przez § 3 pkt 1 zarządzenia nr 28 z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o skupie i obrocie hurtowym owocami, warzywami i ziemniakami wczesnymi (M.P.68.10.60) z dniem 8 marca 1968 r.

Z dniem 19 lipca 1984 r. nin. zarządzenie utraciło częściowo podstawę prawną na skutek utraty mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie określenia organów administracji państwowej, na które przechodzą niektóre uprawnienia Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i jej Przewodniczącego (Dz.U.56.58.270) w wyniku uchylenia ustawy z dnia 15 listopada 1956 r. o utworzeniu przy Radzie Ministrów Komisji Planowania i o zniesieniu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego (Dz.U.56.54.244) przez art. 14 ustawy z dnia 12 lipca 1984 r. o Komisji Planowania przy Radzie Ministrów (Dz.U.84.35.186).

2 § 1 zmieniony przez § 3 pkt 1 zarządzenia nr 28 z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o skupie i obrocie hurtowym owocami, warzywami i ziemniakami wczesnymi (M.P.68.10.60) z dniem 8 marca 1968 r.
3 § 2 skreślony przez § 3 pkt 2 zarządzenia nr 28 z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o skupie i obrocie hurtowym owocami, warzywami i ziemniakami wczesnymi (M.P.68.10.60) z dniem 8 marca 1968 r.
4 § 3 skreślony przez § 3 pkt 2 zarządzenia nr 28 z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie przekazania Ministrowi Przemysłu Spożywczego i Skupu uprawnień do wydawania przepisów o skupie i obrocie hurtowym owocami, warzywami i ziemniakami wczesnymi (M.P.68.10.60) z dniem 8 marca 1968 r.