Przekazanie Ministrowi Budownictwa i Materiałów Budowlanych niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.

Monitor Polski

M.P.1957.91.539

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1957 r.

ZARZĄDZENIE NR 253
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 21 listopada 1957 r.
w sprawie przekazania Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych niektórych uprawnień Prezesa Rady Ministrów.

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301) oraz w celu sprawnego i terminowego wykonywania zadań, wynikających z uchwały nr 269 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 1957 r. w sprawie usprawnienia gospodarki kruszywem naturalnym (Monitor Polski Nr 68, poz. 412) zarządza się, co następuje:
Przekazuje się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych uprawnienia Prezesa Rady Ministrów do wydawania przepisów o gospodarowaniu kruszywem naturalnym w zakresie objętym art. 3 ust. 1 pkt 1 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 sierpnia 1957 r.