Monitor Polski

M.P.1948.3.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1948 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU POMIARÓW KRAJU
z dnia 4 grudnia 1947 r.
o przekazaniu Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych uprawnień do uwierzytelniania planów i dokumentów mierniczych.

Na podstawie przepisu § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dn. 5 czerwca 1946 r. o uwierzytelnianiu planów i dokumentów mierniczych (Dz. U. R. P. Nr 26, poz. 167 z 1946 r.), podaje się do publicznej wiadomości, że Główny Urząd Pomiarów Kraju decyzją z dnia 4 grudnia 1947 r. w myśl przepisu § 2 powołanego rozporządzenia przekazał Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych swoje uprawnienia do uwierzytelniania planów i dokumentów mierniczych, sporządzonych w wyniku dokonania czynności z zakresu pomiarów stosowanych, związanych z przebudową ustroju rolnego.