Przejściowe rozszerzenie uprawnień niektórych kierowców.

Monitor Polski

M.P.1966.2.18

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW KOMUNIKACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 5 stycznia 1966 r.
w sprawie przejściowego rozszerzenia uprawnień niektórych kierowców.

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 295) i § 239 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1962 r. Nr 61, poz. 295 i z 1965 r. Nr 19, poz. 128) zarządza się, co następuje:
Okres 1 roku i 6 miesięcy praktyki zawodowej, wymaganej przepisami § 195 ust. 2 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1962 r. Nr 61, poz. 295 i z 1965 r. Nr 19, poz. 128), skraca się do 1 roku dla wszystkich osób wykonujących zawód kierowcy i posiadających prawo jazdy kategorii III, a ubiegających się o prawo jazdy kategorii II.
1.
Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii II:
1)
zatrudnieni w uspołecznionych przedsiębiorstwach wykonujących publiczny transport autobusowy - mogą uzyskać zezwolenie na kierowanie na drogach publicznych autobusami bez przyczepy,
2)
zatrudnieni w innych uspołecznionych przedsiębiorstwach niż określone w pkt 1 - mogą uzyskać zezwolenie na kierowanie na drogach publicznych samochodami ciężarowymi i pojazdami członowymi o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 14 ton.
2.
Zezwolenie (ust. 1) może otrzymać kierowca, który:
1)
ukończył 24 lata życia,
2)
posiada co najmniej 3 lata praktyki w prowadzeniu i obsłudze pojazdów samochodowych, w tym co najmniej 1 rok praktyki w prowadzeniu i obsłudze pojazdów ciężarowych,
3)
odbył w zakładzie pracy przeszkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji tego rodzaju pojazdów, jakimi ma kierować, oraz przeszkolenie w zakresie kierowania takimi pojazdami w wymiarze co najmniej 10 godzin i złożył egzamin z umiejętności kierowania takimi pojazdami przed komisją egzaminacyjną, działającą przy właściwym do spraw komunikacji organie prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) lub powiatowej rady narodowej.
1.
Kierowcy, którzy posiadają prawo jazdy kategorii III mogą uzyskać zezwolenie na kierowanie na drogach publicznych samochodami ciężarowymi o dopuszczalnym ciężarze całkowitym powyżej 3,5 tony do 8 ton, bez przyczepy.
2.
Zezwolenie (ust. 1) może otrzymać kierowca, który:
1)
ukończył 21 lat życia; przepis ten nie dotyczy kierowców, o których mowa w pkt 2 lit. a),
2)
ukończył:
a)
przyzakładową szkołę kierowców lub
b)
kurs w przyzakładowym ośrodku szkolenia kierowców albo w innym ośrodku uprawnionym do prowadzenia tego rodzaju szkolenia przez organ do spraw komunikacji prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa),
3)
odbył w czasie szkolenia określonego w pkt 2 naukę kierowania pojazdami samochodowymi w wymiarze 51 godzin, w tym przeszkolenie w wymiarze co najmniej 21 godzin pod nadzorem instruktora w zakresie kierowania pojazdami samochodowymi o średniej ładowności w czasie ich eksploatacji, i złożył egzamin z umiejętności kierowania takimi pojazdami przed komisją egzaminacyjną, działającą przy właściwym do spraw komunikacji organie prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa) lub powiatowej rady narodowej.
1.
Zezwolenia określone w §§ 2 i 3 wydają właściwe do spraw komunikacji organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) na wniosek zainteresowanego przedsiębiorstwa.
2.
Zezwolenia (ust. 1) ważne są łącznie z prawem jazdy i tylko w okresie pracy kierowcy w przedsiębiorstwie, na którego wniosek zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 1966 r.
3.
Wzór zezwolenia określony jest w załączniku do niniejszego zarządzenia.
Traci moc zarządzenie Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lipca 1964 r. w sprawie skrócenia czasu praktyki zawodowej wymaganej od kierowców ubiegających się o prawo jazdy kategorii II (Monitor Polski Nr 46, poz. 228).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1966 r. i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1966 r.

ZAŁĄCZNIK 

Prezydium ........................

Rady Narodowej ...................

Wydział Komunikacji ..............

w ................................

Nr ..........

ZEZWOLENIE

Kierowca ...................................................

(imię i nazwisko)

zamieszkały w ................................................

(miejscowość, ulica i nr domu)

posiadający prawo jazdy kategorii ..... nr ........./.........

wydane dnia ................. przez ..........................

..............................................................

(nazwa i adres organu prezydium rady narodowej)

jest uprawniony do kierowania ................................

..............................................................

(wymienić rodzaj pojazdów)

..............................................................

Zezwolenie jest ważne łącznie z prawem jazdy w okresie pracy

w ............................................................

(nazwa i adres przedsiębiorstwa)

lecz nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 1966 r.

Kierownik Wydziału

.......................

(podpis)