Przejściowe normy zaludnienia mieszkań w okresie 1961-1965 r.

Monitor Polski

M.P.1961.64.278

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 sierpnia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 9 sierpnia 1961 r.
w sprawie przejściowych norm zaludnienia mieszkań w okresie 1961-1965 r.

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 10, poz. 59) zarządza się, co następuje:
1.
W miejscowościach, w których wprowadzona została publiczna gospodarka lokalami, właściwe rady narodowe ustalą na okres 1961-1965 r. normy zaludnienia w wysokości 5 m2 do 7 m2 powierzchni mieszkalnej na każdą uprawnioną osobę, z zachowaniem praw nabytych w stosunku do osób, które otrzymały przydział przed wejściem w życie nowych uchwał rad narodowych.
2.
Zasady określania powierzchni mieszkalnej normuje zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 kwietnia 1958 r. w sprawie zasad ustalania norm zaludnienia mieszkań (Monitor Polski Nr 26, poz. 158).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.