Monitor Polski

M.P.1948.16.57

| Akt indywidualny
Wersja od: 16 lutego 1948 r.

ORZECZENIE NR. 18.
MINISTRA PRZEMYŚLU I HANDLU
z dnia 10 grudnia 1947 r.
o przejścia przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na podstawie art. 2 ust. 7 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr. 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r., w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr. 16, poz. 62),
ORZEKAM:

Na własność Państwa przechodzą przedsiębiorstwa firm, wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w pierwszym wykazie przedsiębiorstw ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr. 94 z dnia 23 września 1946 r., poz. 176 na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 29 sierpnia 1948 r. i co do nich nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie, określonym w 55 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rad? Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku przechodzą na własność Państwa bez odszkodowania w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwa chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne t nie ulega zaskarżeniu da Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................