Monitor Polski

M.P.1947.117.741

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 września 1947 r.

ORZECZENIE NR 4
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 19 sierpnia 1947 r.
o przejściu na własność Gminy miasta Kostrzynia n/O. przedsiębiorstwa "Tramwaj w Kostrzyniu n/O."

Na podstawie art. 2 ust. 3 i 7 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) i § 65 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62)
orzekam:

Na własność Gminy miasta Kostrzynia n/O. przechodzi Tramwaj w Kostrzyniu n/O. (kolej miejska).

Przedsiębiorstwo to umieszczone zostało pod L.p. 2 wykazu przedsiębiorstw Nr 3, ogłoszonego w Monitorze Polskim Nr 112 z dnia 25 października 1946 r. i co do niego nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie, określonym w §§ 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z. dnia 30 stycznia 1947 r. Przedsiębiorstwo przechodzi na własność Gminy miasta Kostrzynia n/O. bez odszkodowania w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązali z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych, stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.