Monitor Polski

M.P.1947.69.466

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 maja 1947 r.

UCHWAŁA
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 kwietnia 1947 r.
o przejmowaniu przez państwową służbę archiwalną archiwów i akt poniemieckich na Ziemiach Odzyskanych i obszarze b. w. m. Gdańska.

Rada Ministrów uchwala:
§  1. Wszelkie archiwa i akta b. niemieckich władz, urzędów państwowych, samorządowych, przedsiębiorstw państwowych i wszelkich instytucyj prawno-publicznych, jako też związków religijnych, zrzeszeń politycznych, gospodarczych, naukowych, społecznych itp. przechodzą pod zarząd i opiekę państwowej służby archiwalnej.
§  2. (1) Właściwym władzom i urzędom państwowym i samorządowym, przedsiębiorstwom państwowym i instytucjom prawno-publicznym służy prawo wskazania tych części akt, które jako niezbędne do prawidłowego sprawowania administracji pozostać powinny w ich dyspozycji. Akta te pozostawione będą na czas potrzebny do dyspozycji tych władz i urzędów, po czym przekazane być winny właściwym archiwom państwowym - zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. o przechowywaniu akt w urzędach administracji publicznej (Mon. Pol. Nr 2 z dn. 4 stycznia 1932 r. poz. 3).

(2) Akta zawierające materiał, który ze względu na bezpieczeństwo, czy obronę Państwa winien pozostać w dyspozycji władz bezpieczeństwa publicznego lub obrony narodowej, będą bezzwłocznie przekazane do dyspozycji właściwych władz bezpieczeństwa publicznego lub obrony narodowej.

(3) Akta sądowe, hipoteczne, akta stanu cywilnego oraz akta instytucyj ubezpieczeń społecznych nie podpadają pod działanie niniejszej uchwały.

§  3. Przejęcia wszelkich archiwaliów i akt, z wyjątkiem tych, o których mowa w § 2 dokona istniejący przy Ministrze Oświaty Wydział Archiwów Państwowych przez urzędników służby archiwalnej lub przez inne organa służby państwowej, upoważnione do tego przez Ministra Oświaty.
§  4. Celem zorientowania Wydziału Archiwów Państwowych w kategoriach, ilości, proweniencji, stanie zachowania i miejscu przechowywania omawianych akt - władze, urzędy, przedsiębiorstwa, instytucje itp., pod których opieką one obecnie się znajdują, obowiązane są zawiadomić o tym w drodze służbowej Wydział Archiwów Państwowych (Ministerstwo Oświaty).
§  5. W wypadku stwierdzenia braku zabezpieczenia akt lub zabezpieczenia niedostatecznego władza właściwa winna niezwłocznie dokonać zabezpieczenia, zawiadamiając o tym Wydział Archiwów Państwowych.
§  6. Organom służby archiwalnej, przejmującym i gromadzącym wymienione akta i archiwalia, władze, urzędy, przedsiębiorstwa, instytucje itp. winny udzielać wszelkiej pomocy w wykonywaniu ich czynności służbowych.
§  7. Żadnych akt i archiwaliów nie wolno niszczyć, ani przerabiać na masę papierową bez zgody Wydziału Archiwów Państwowych.
§  8. Wykonanie uchwały niniejszej porucza się Ministrowi Oświaty i wszystkim innym Ministrom we właściwym im zakresie działania.
§  9. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.