Monitor Polski

M.P.1959.66.345

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 maja 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO
z dnia 15 lipca 1959 r.
w sprawie przejęcia przez właściwe do spraw rent organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) wypłaty zaopatrzeń dla byłych właścicieli niektórych lasów przejętych na własność Państwa.

Na podstawie art. 84 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 r. o radach narodowych (Dz. U. Nr 5, poz. 16) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wypłatę zaopatrzeń przyznanych byłym właścicielom lasów przejętych na własność Państwa na podstawie art. 5 dekretu z dnia 12 grudnia 1944 r. o przejęciu niektórych lasów na własność Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 15, poz. 82) przejmują z dniem 1 maja 1959 r. właściwe do spraw rent organy prezydiów wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
2. Zaopatrzenia, o których mowa w ust. 1, wypłaca się w wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 15 maja 1959 r. w sprawie wysokości zaopatrzeń dla byłych właścicieli niektórych lasów przejętych na własność Państwa (Dz. U. Nr 38, poz. 239).
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1959 r.