Monitor Polski

M.P.1970.13.112

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 maja 1970 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 20 kwietnia 1970 r.
w sprawie przejęcia przez Powszechną Kasę Oszczędności niektórych agend Banku Gospodarstwa Krajowego.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121 i z 1964 r. Nr 8, poz. 50) zarządza się, co następuje:
§  1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże, a Powszechna Kasa Oszczędności przejmie wierzytelności przypadające z tytułu udzielonych przed dniem 31 grudnia 1949 r. kredytów osobom fizycznym i jednostkom gospodarki nie uspołecznionej.
§  2.
1. Przejęcie wierzytelności, o których mowa w § 1, nastąpi według stanu na dzień 31 maja 1970 r., na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.
2. Rozliczenie pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Powszechną Kasą Oszczędności z tytułu przejmowanych wierzytelności nastąpi oddzielnie.
§  3.
1. Powszechna Kasa Oszczędności przejmie od Banku Gospodarstwa Krajowego czynności w zakresie realizacji wierzytelności krajowych instytucji kredytowych zlikwidowanych lub uznanych za zlikwidowane na podstawie dekretów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy o prawie bankowym.
2. Powszechna Kasa Oszczędności uprawniona jest do występowania przed sądami, urzędami i innymi organami w wykonywaniu czynności przewidzianych w ust. 1.
§  4. Powszechna Kasa Oszczędności wstępuje w prawa i obowiązki Banku Gospodarstwa Krajowego wynikające z umów o pracę z pracownikami, którzy przejdą do Powszechnej Kasy Oszczędności w związku z przejęciem agend.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.