Przejęcie przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i pasywów... - M.P.1966.59.283 - OpenLEX

Przejęcie przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i pasywów oraz otwieranie oddziałów Banku Handlowego w Warszawie, Spółki Akcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1966.59.283

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 października 1966 r.
w sprawie przejęcia przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i pasywów oraz w sprawie otwierania oddziałów Banku Handlowego w Warszawie, Spółki Akcyjnej.

Na podstawie art. 16, 18, 28, 31 i 43 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o prawie bankowym (Dz. U. z 1960 r. Nr 20, poz. 121 i z 1964 r. Nr 8, poz. 50) zarządza się, co następuje:
1.
Zleca się Bankowi Handlowemu w Warszawie, Spółki Akcyjnej z dniem 1 listopada 1966 r. prowadzenie rachunków bankowych, kredytowanie i kontrolę bankową przedsiębiorstw handlu zagranicznego obrotu towarowego i usługowych.
2.
Wykaz przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1, ustala wspólnie Narodowy Bank Polski i Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna.
1.
Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna przejmie od Narodowego Banku Polskiego z dniem 1 listopada 1966 r.:
1)
czynności wymienione w § 1,
2)
wierzytelności i zobowiązania Narodowego Banku Polskiego z tytułu umów rachunku bankowego i kredytowych, zawartych z przedsiębiorstwami wymienionymi w § 1.
2.
Rozliczenie między bankami nastąpi na podstawie sald wyprowadzonych na dzień przekazania.
Zezwala się Bankowi Handlowemu w Warszawie, Spółce Akcyjnej na otwieranie oddziałów oraz innych placówek operacyjnych.
W miejscowościach, w których Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna otworzy swoje oddziały lub inne placówki operacyjne (§ 3), Narodowy Bank Polski przestanie wykonywać zastępcze operacje bankowe, o których mowa w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 1963 r. w sprawie przekazania przez Narodowy Bank Polski Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. agend oraz aktywów i pasywów dotyczących rozrachunków płatniczych z zagranicą (Monitor Polski Nr 73, poz. 365).
Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna przejmie od Narodowego Banku Polskiego zwolnione na skutek przejęcia czynności wymienionych w § 2 i 4:
1)
etaty i fundusz płac,
2)
wyodrębnione lokale użytkowe oraz
3)
nieodpłatnie maszyny i urządzenia biurowe.
Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna wstępuje z dniem przejęcia czynności wymienionych w § 2 i 4 w prawa i obowiązki Narodowego Banku Polskiego z umów o pracę z pracownikami, zatrudnionymi przy wykonywaniu tych czynności.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.