§ 4. - Przejęcie przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i... - M.P.1966.59.283 - OpenLEX

§ 4. - Przejęcie przez Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna od Narodowego Banku Polskiego niektórych agend oraz aktywów i pasywów oraz otwieranie oddziałów Banku Handlowego w Warszawie, Spółki Akcyjnej.

Monitor Polski

M.P.1966.59.283

Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1966 r.
§  4.
W miejscowościach, w których Bank Handlowy w Warszawie, Spółka Akcyjna otworzy swoje oddziały lub inne placówki operacyjne (§ 3), Narodowy Bank Polski przestanie wykonywać zastępcze operacje bankowe, o których mowa w zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 24 września 1963 r. w sprawie przekazania przez Narodowy Bank Polski Bankowi Handlowemu w Warszawie S.A. agend oraz aktywów i pasywów dotyczących rozrachunków płatniczych z zagranicą (Monitor Polski Nr 73, poz. 365).