Przejęcie przedsiębiorstwa na własność Państwa.

Monitor Polski

M.P.1959.34.157

Akt indywidualny
Wersja od: 22 kwietnia 1959 r.

ORZECZENIE NR 1
MINISTRA HANDLU ZAGRANICZNEGO
z dnia 10 kwietnia 1959 r.
o przejęciu przedsiębiorstwa na własność Państwa.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. z 1947 r. Nr 16, poz. 62, z 1948 r. Nr 25, poz. 170 i z 1949 r. Nr 29, poz. 212) orzeka się:
Na własność Państwa zostaje przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia przedsiębiorstwo pod nazwą: Składy Towarowe "Warrant" S.A. Łódź, ul. Piotrkowska 56 - wraz z jej wszystkimi magazynami.

Przedsiębiorstwo powyższe umieszczone zostało w wykazie nr 4 lp. 207 przedsiębiorstw podlegających przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem (art. 3 powołanej wyżej ustawy), ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Zarządu Miejskiego w Łodzi Nr 4 z dnia 17 marca 1947 r. (str. 68).

Do przedsiębiorstwa tego nie zostały zgłoszone prawa lub zarzuty w terminie określonym w § 28 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. z późniejszymi zmianami.

Przedsiębiorstwo ulega przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości, wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań, z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest prawomocne i ostateczne.