Monitor Polski

M.P.1948.5.31

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 stycznia 1948 r.

ORZECZENIE NR 17
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 3 grudnia 1947 r.
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt d i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62),
orzekam:

Na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w szóstym wykazie przedsiębiorstw ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 146 z dnia 28 grudnia 1946 r. poz. 293 na podstawie zarządzenia Ministra Przemysłu z dnia 30 listopada 1946 r. Prawa i zarzuty zgłoszone w trybie określonym w §§ 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. zostały rozpatrzone przez Główną Komisję do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw, a postanowienia Głównej Komisji o przedstawieniu wniosku o wydanie orzeczenia o przejęciu tych przedsiębiorstw na własność Państwa nie zostały zaskarżone w terminie zakreślonym w § 60 wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów.

Przedsiębiorstwa firm wymienionych w załączniku ulegają przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 

Lp.Lp. wykazuData i numer postanowienia Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw.Nazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba).Przymiot przedsiębiorstwaUwagi
1823 października 1947.

Nr. I. A 29^47.

"Moj" Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza 1 Metali, wł. taż. Gustaw Różycki - KatowiceProdukcja wiertarek wentylatorów i silników.Przejęciu na własność Państwa wraz z Przedsiębiorstwem podlegają nieruchomości w Załężu tom 20 wykaz L. 034, tom 17 wykaz L. 583 i tom 22 wykaz L. 688.
2284 czerwca 1947.

Nr. I. A. 28/47.

"Altesse - Wista" Fabryka tutek i bibułek do papierosów oraz przemysł chemiczno - papierniczy. Spółka Akcyjna - KrakówProdukcja wyrobów papierowych, tutek bibułek.
3664 czerwca tU47.

Nr. 7. A. 32/47.

Spółka Akcyjna Gnaszyńskiej Manufaktury - GnaszynPrzędzalnia. tkalnia i wykańczalnia juty, lnu i konopi.
46916 czerwca 1947.

Nr. I. A. »4/47.

Fabryka Papieru i Młyny w Częstochowie A. Kohn 1 J. Markusfeld Spółka Komandytowa - CzęstochowaProdukcja papieru