Monitor Polski

M.P.1948.5.29

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 stycznia 1948 r.

ORZECZENIE NR 15
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 2 grudnia 1947 r.
o przejęciu przedsiębiorstw na własność Państwa.

Na podstawie art. 3 ust. 1 i 5 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 3 stycznia 1946 r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 17) oraz § 65 ust. 1 pkt. d i § 71 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. w sprawie trybu postępowania przy przejmowaniu przedsiębiorstw na własność Państwa (Dz. U. R. P. Nr 16, poz. 62),
orzekam:

Na własność Państwa zostają przejęte z dniem ogłoszenia niniejszego orzeczenia przedsiębiorstwa firmy wymienione w załączniku.

Przedsiębiorstwa te umieszczone zostały w dziewiątym wykazie przedsiębiorstw ogłoszonym w Monitorze Polskim Nr 147 z dnia 30 grudnia 1946 r. poz. 296 na podstawie zarządzenia Ministra Aprowizacji i Handlu z dnia 9 grudnia 1946 r. Prawa i zarzuty zgłoszone w trybie określonym w §§ 28 i 32 powołanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 1947 r. zostały rozpatrzone przez Główną Komisję do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw, a postanowienie Głównej Komisji o przedstawieniu wniosku o wydanie orzeczenia o przejęciu tych przedsiębiorstw na własność Państwa nie zostało zaskarżone w terminie zakreślonym w § 69 wspomnianego rozporządzenia Rady Ministrów.

Przedsiębiorstwa firmy wymienionej w załączniku ulegają przejęciu na własność Państwa za odszkodowaniem w całości wraz z nieruchomym i ruchomym majątkiem oraz wszelkimi prawami, wolne od obciążeń i zobowiązań z wyjątkiem zobowiązań o charakterze publiczno-prawnym, zobowiązań na rzecz polskich osób prawnych prawa publicznego, zobowiązań na rzecz osób prawnych stanowiących własność polskich osób prawnych prawa publicznego, służebności gruntowych oraz zobowiązań, mających swe źródło w stosunku najmu pracy lub odpowiedzialności za czyny niedozwolone.

Nie mają znaczenia prawnego niedokładności w określeniu nazwy lub przedmiotu przedsiębiorstwa, jeżeli z orzeczenia wynika, o jakie przedsiębiorstwo chodzi.

Orzeczenie to jest ostateczne i nie ulega zaskarżeniu do Najwyższego Trybunału Administracyjnego.

ZAŁĄCZNIK 

Lp.Lp. wykazuData i numer postanowienia Głównej Komisji do spraw upaństwowienia przedsiębiorstw.Nazwa przedsiębiorstwa (firma) i miejsce położenia (siedziba).Przedmiot przedsiębiorstwaUwagi
110 października 1947 r.

Nr. I. A. 49/47.

Henryka Francka Synowie. Fabryka środków kawowych. Spółka Akcyjna - Skawina k/Krakowa.Wytwarzanie środków i surogatów kawowych, suszenie korzeni cykorii i palenie kawy.Nie podlegają przejęciu na własność Państwa nieruchomości położone w Krakowie przy ul. Sereno- Fennej Nr. 3. oraz przy Alei Słowackiego Nr.

26 1 28.