Przejęcie niektórych budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na własność Państwa, zasady rozliczeń z tego tytułu oraz uregulowanie niektórych innych spraw z zakresu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

Monitor Polski

M.P.1965.71.406

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 lipca 1972 r.

UCHWAŁA Nr 311
RADY MINISTRÓW
z dnia 18 grudnia 1965 r.
w sprawie przejęcia niektórych budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na własność Państwa, zasad rozliczeń z tego tytułu oraz uregulowania niektórych innych spraw z zakresu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o wyłączeniu spod publicznej gospodarki lokalami domów jednorodzinnych oraz lokali w domach spółdzielni mieszkaniowych (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 228) Rada Ministrów, po zasięgnięciu opinii Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, uchwala, co następuje:
1.
Ustala się wykaz budynków spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które ze względu na potrzeby publiczne nie mogą być zwrócone spółdzielniom lub podlegają przejęciu na własność Państwa; wykaz ten stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2.
Budynki wymienione w wykazie, nie stanowiące własności Państwa w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały, przechodzą na własność Państwa.
3.
Za budynki wymienione w wykazie ustala się odszkodowanie pieniężne na warunkach i w trybie oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale.
Spółdzielnia otrzymuje za budynki wymienione w wykazie odszkodowanie stanowiące sumę odszkodowań przysługujących członkom spółdzielni z tytułu utraty spółdzielczego prawa do lokalu w przejętym budynku.
1.
Wysokość odszkodowania członka spółdzielni za utratę spółdzielczego prawa do lokalu w przejętym budynku ustala się przez pomnożenie przez 1.710 zł ilości metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego, jaka przysługuje członkowi spółdzielni wraz z osobami z nim zamieszkującymi, wymienionymi w art. 41 Prawa lokalowego.
2.
Powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego (ust. 1) oblicza się według powierzchni mieszkań określonej w normatywie projektowania w budownictwie mieszkaniowym (uchwała nr 364 Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1959 r. (Monitor Polski - Nr 81, poz. 422), powiększonej o jedną kategorię wielkości mieszkania; nie powiększa się powierzchni użytkowej mieszkania dla samotnych członków spółdzielni; przysługującą powierzchnię użytkową ustala się ostatecznie według średniej arytmetycznej, przewidzianej dla określonej kategorii mieszkania.
3.
Wysokość odszkodowania, obliczona w sposób określony w ust. 1 i 2, nie może przekraczać kwoty otrzymanej z pomnożenia przez 1.710 zł ilości metrów kwadratowych powierzchni użytkowej lokalu stanowiącego przedmiot spółdzielczego prawa do lokalu, po pomniejszeniu jej o stosunkową część obciążenia hipotecznego nieruchomości.
Sumę odszkodowań ustalonych na podstawie § 3 za utratę spółdzielczego prawa do lokali przekazuje się wraz z wykazem osób uprawnionych do odszkodowania do właściwego banku na specjalny rachunek spółdzielni.
1.
Przy ustalaniu sumy odszkodowań, o których mowa w § 2, uwzględnia się członków spółdzielni, którzy nie później niż do dnia 31 grudnia 1955 r. zgłosili swoje uprawnienia do korzystania z mieszkania spółdzielczego (spółdzielcze prawo do lokalu) do zarządu spółdzielni lub organu sprawującego zarząd mieniem spółdzielni albo uzyskali przywrócenie posiadania na podstawie decyzji, wydanej za zgodą urzędu likwidacyjnego lub postanowienia sądu.
2.
Odszkodowanie (§ 2) nie obejmuje mieszkań:
1)
członków spółdzielni, których mienie przeszło na własność Państwa na podstawie przepisów szczególnych,
2)
które w dniu objęcia budynku we władanie Państwa nie były przydzielone członkom spółdzielni,
3)
stanowiące drugie i dalsze mieszkanie członka spółdzielni,
4)
członków przyjętych do spółdzielni po dniu 1 stycznia 1945 r., chyba że osoby te nabyły prawa małżonka, wstępnych lub dzieci,
5)
członków, którzy w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zajmują lokale mieszkalne pozostające w dyspozycji organów do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych albo mieszkanie służbowe w rozumieniu art. 64 Prawa lokalowego, chyba że przed upływem sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały złożą pisemne oświadczenie, że w przepisanym terminie (§ 6) przeleją należne odszkodowanie na rzecz spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na budowę lub nabycie dla nich mieszkania albo przystąpią w tym czasie do budowy domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym oraz opuszczą zajmowane mieszkanie natychmiast po uzyskaniu mieszkania spółdzielczego lub zakończeniu budowy domu jednorodzinnego albo lokalu w małym domu mieszkalnym, nie później jednak niż w ciągu 3 lat od przelewu odszkodowania na rachunek spółdzielni budownictwa mieszkaniowego lub na rachunek własny. Minister Gospodarki Komunalnej może w uzasadnionych wypadkach termin 3-letni przedłużyć.
1.
Osoby, którym przysługuje odszkodowanie, mogą w ciągu dwóch lat od przekazania odszkodowania wymienionego w § 4 na specjalny rachunek spółdzielni wystąpić za pośrednictwem tej spółdzielni do właściwego banku o przekazanie tego odszkodowania na rzecz określonej spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na budowę lub nabycie dla nich mieszkania. Jeżeli uprawniany do otrzymania odszkodowania mieszka w miejscowości, w której nie ma spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, może on wystąpić w tym samym terminie - również za pośrednictwem spółdzielni - o przekazanie należnego odszkodowania na rachunek własny, otworzony we właściwym oddziale właściwego banku na finansowanie budowy domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym. Jeżeli uprawniony do odszkodowania nabył od Państwa dom jednorodzinny lub lokal w małym domu mieszkalnym, odszkodowanie będzie wypłacone jedynie w drodze przekazania go przez spółdzielnię na fundusz mieszkaniowy prezydium właściwej rady narodowej w celu pokrycia całości lub części ceny nabycia domu lub lokalu. Nie wykorzystana na ten cel kwota odszkodowania zostanie przekazana na rachunek funduszu mieszkaniowego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie.
2.
Właściwy bank dokona na wniosek spółdzielni z jej specjalnego rachunku przelewów wymienionych w ust. 1.
3.
Minister Gospodarki Komunalnej może w wyjątkowych wypadkach przedłużyć termin przewidziany w ust. 1.
4.
Minister Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska może na wniosek zgłoszony do dnia 31 grudnia 1972 r. zezwalać osobom uprawnionym do odszkodowania w razie osiągnięcia przez nie wieku emerytalnego lub w innych uzasadnionych wypadkach, w szczególności ze względu na ciężką sytuację materialną tych osób, na podejmowanie ze specjalnych rachunków spółdzielni we właściwym banku z sumy odszkodowania kwoty 500 zł miesięcznie. Kwota ta nie stanowi źródła dochodu powodującego zawieszenie prawa do emerytury lub renty.
1. 3
Spółdzielnie nie mogą występować z wnioskami o wypłatę odszkodowania innym osobom niż uprawnionym do otrzymania odszkodowania lub ich spadkobiercom. Właściwy bank kontroluje prawidłowość wniosków spółdzielni dotyczących wypłaty odszkodowania.
2.
Spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego nie może przydzielić i oddać do zamieszkania lokalu mieszkalnego wybudowanego (zakupionego) z udziałem odszkodowania wymienionego w ust. 1 innej osobie, nie uprawnionej do otrzymania odszkodowania, lub jej spadkobiercy.
1.
Właściwe organy prezydiów rad narodowych miejsca stałego zamieszkania osób, którym przysługuje odszkodowanie, oraz Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego ułatwią tym osobom wstąpienie do spółdzielni budownictwa mieszkaniowego albo budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w małym domu mieszkalnym w miejscu ich stałego zamieszkania.
2.
W wypadkach szczególnie uzasadnionych względami rodzinnymi lub zdrowotnymi odszkodowanie może być wykorzystane, za zgodą Ministra Gospodarki Komunalnej, na budowę mieszkania poza dotychczasowym miejscem zamieszkania osoby uprawnionej do odszkodowania.
Osobom przyjętym na członków spółdzielni po dniu 1 stycznia 1945 r. przysługuje zwrot ze środków spółdzielni sum wpłaconych na wkład budowlany. Nie dotyczy to małżonka, wstępnych lub dzieci przyjętych w miejsce osoby, która była członkiem spółdzielni przed dniem 1 stycznia 1945 r.; osoby te otrzymują odszkodowanie za utratę spółdzielczego prawa do lokalu na zasadach przewidzianych w niniejszej uchwale.
Należność z tytułu odszkodowania za utratę spółdzielczego prawa do lokalu, którą osoba uprawniona nie zadysponuje w terminie określonym w § 6, właściwy bank przekaże po upływie tych terminów na rachunek funduszu mieszkaniowego Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie. To samo uczyni właściwy oddział właściwego banku, jeżeli osoba uprawniona nie przystąpi do budowy domu jednorodzinnego (lokalu) lub jej nie zakończy w ciągu trzech lat, oraz spółdzielnia budownictwa mieszkaniowego w razie nieobjęcia mieszkania spółdzielczego przez osobę uprawnioną najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia oddania go do zamieszkania, Minister Gospodarki Komunalnej może w uzasadnionych wypadkach termin 3-letni przedłużyć.
1. 5
Właściwy organ Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie dokona w ciągu dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały rozliczeń ze spółdzielniami wymienionymi w § 1 i ustali wysokość odszkodowania przypadającą poszczególnym spółdzielniom z tytułu utraty spółdzielczego prawa do lokalu przez członków tych spółdzielni, dołączając wykazy członków i przypadających im odszkodowań, oraz przekaże równocześnie ustalone odszkodowania do właściwego banku (§ 4).
2.
Spółdzielnia zobowiązana jest dostarczyć organowi wymienionemu w ust. 1 w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały spis członków ze wskazaniem danych mających znaczenie dla dokonania rozliczeń; spis ten wymaga zatwierdzenia przez Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.
3.
Ewentualne spory co do wysokości ustalonego odszkodowania rozstrzygane są na wniosek spółdzielni w postępowaniu arbitrażowym. Termin do wszczęcia postępowania arbitrażowego zaczyna biec od dnia doręczenia zawiadomienia o dokonanym rozliczeniu oraz ustaleniu wysokości odszkodowania na rzecz spółdzielni i jej członków.
4.
Wszczęcie postępowania arbitrażowego nie wstrzymuje przekazania bezspornych kwot odszkodowania.
1. 6
Jeżeli spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego w budynkach wybudowanych przez nie przed dniem 21 listopada 1945 r. przewłaszczyły na odrębną własność członków część lokali, właściciele tych lokali mogą do dnia 31 grudnia 1973 r. przenieść na spółdzielnię własność tych lokali w zamian za spółdzielcze prawo do lokalu. Przepis ten dotyczy budynków wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 2.
2. 7
Jeżeli spółdzielnie budownictwa mieszkaniowego przewłaszczyły w budynkach wybudowanych przed dniem 21 listopada 1945 r. wszystkie lokale na rzecz członków, właściciele przewłaszczonych lokali mogą do dnia 31 grudnia 1973 r. utworzyć spółdzielnię budownictwa mieszkaniowego, przenosząc na nią własność lokali w zamian za spółdzielcze prawo do lokalu. Przepis ten dotyczy budynków wymienionych w wykazie stanowiącym załącznik nr 3.
3.
Lokale mieszkalne, które nie zostaną przewłaszczone na rzecz spółdzielni w czasie określonym w ust. 1 i 2, przejdą na własność Państwa wskutek odmowy ich właścicielom prawa wieczystego użytkowania gruntu i zostaną przekazane spółdzielni za zapłatą ich równowartości.
4.
Grunt, na którym położone są budynki wymienione w ust. 1 i 2, zostanie oddany w wieczyste użytkowanie spółdzielni na jej wniosek złożony w ciągu 3 miesięcy od dnia przeniesienia na nią własności lokali znajdujących się w budynku. Przy obliczeniu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu stosuje się przepisy § 16.
1.
Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie w porozumieniu z Centralnym Związkiem Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego może osobom, którym przysługiwało prawo do lokalu w budynku, przejętym na własność Państwa na podstawie niniejszej uchwały, umożliwić w szczególnie uzasadnionych wypadkach - zamiast odszkodowania - uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu w innej spółdzielni budownictwa mieszkaniowego.
2.
Wniosek o umożliwienie uzyskania spółdzielczego prawa do lokalu w innej spółdzielni powinien być złożony nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
W budynkach spółdzielni budownictwa mieszkaniowego, które pomimo odbudowania ich ze zniszczeń wojennych środkami państwowymi nie podlegają przejęciu na własność Państwa na podstawie niniejszej uchwały, przyjmowani na członków spółdzielni dotychczasowi najemcy lokali mieszkalnych uiszczają wkład budowlano-mieszkaniowy w wysokości nie przekraczającej 40% wartości lokalu, płatny w równych ratach w ciągu 25 lat.
Przepis § 14 stosuje się również do najemców lokali mieszkalnych, o których mowa w tym paragrafie, gdy mimo zwrócenia się zarządu spółdzielni budownictwa mieszkaniowego do najemców przed dniem wejścia w życie uchwały nie złożyli wniosku o przyjęcie na członków spółdzielni, a spółdzielcze prawo do lokalu nie zostało przyznane innej osobie - pod warunkiem, że wniosek taki złożyli lub złożą do dnia 31 grudnia 1973 r.
Jeżeli w czasie odbudowy budynków zniszczonych wskutek działań wojennych dokonano przebudowy poszczególnych mieszkań, pomniejszając ich powierzchnię lub dzieląc na dwa lub więcej lokali, członkowie spółdzielni lub ich spadkobiercy korzystają ze spółdzielczego prawa do lokalu pomniejszonego, a w razie podziału mieszkania na dwa lub więcej lokali - tylko do jednego lokalu.
Nie objęte niniejszą uchwałą budynki spółdzielni budownictwa mieszkaniowego na terenie m. st. Warszawy zostaną zwrócone spółdzielniom na własność, jeżeli są położone na gruntach, które w dniu 1 stycznia 1945 r. stanowiły własność spółdzielni; grunty zostaną oddane spółdzielniom w wieczyste użytkowanie za symboliczną opłatą. Jeżeli jednak po dniu 1 stycznia 1945 r. nastąpiło ulepszenie użytkowania wskutek wybudowania przez Państwo lub samorząd terytorialny urządzeń komunalnych, spółdzielnia uiszcza oprócz opłaty symbolicznej opłatę przypadającą za wybudowane urządzenia komunalne zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94). Nakłady na naprawę (odbudowę) budynków podlegających zwrotowi, poczynione ze środków państwowych. zostaną rozliczone na podstawie obowiązujących przepisów.
Zobowiązuje się Ministra Finansów do zapewnienia środków finansowych potrzebnych na wypłatę odszkodowań przewidzianych w niniejszej uchwale.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 484 Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1957 r. w sprawie ustalenia wykazów budynków spółdzielni mieszkaniowej podlegających przejęciu na własność Państwa,
2)
uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 6 maja 1958 r. w sprawie warunków i trybu przejęcia niektórych budynków spółdzielni mieszkaniowych na własność Państwa i zasad rozliczeń z tego tytułu (Monitor Polski Nr 39, poz. 227).
Wykonanie uchwały powierza się Ministrom Gospodarki Komunalnej i Finansów oraz Prezydium Rady Narodowej w m. st. Warszawie.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

WYKAZ BUDYNKÓW PODLEGAJĄCYCH PRZEJĘCIU NA WŁASNOŚĆ PAŃSTWA

Lp.Położenie budynkuNazwa spółdzielni
1Warszawa, al. I Armii Wojska Polskiego 2 i 4Spółdzielnia Mieszkaniowa Domy Aleja Szucha nr 2 i 4
2Warszawa, ul. Chocimska 28 róg KlonowejSpółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Własna Strzecha"
3Warszawa, ul. Filtrowa 73 róg RaszyńskiejSpółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Nasza Własność"
4Warszawa, ul. Grójecka 104Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników Państwowych
5Warszawa, ul. Filtrowa 65Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "II Osiedle Wojskowe"
ul. Górnickiego 3
ul. Warszawickiego 4
ul. Dantyszka 2
6Warszawa, ul. Kazimierzowska 85Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Własna Siedziba"
7Warszawa, ul. Frascati 2Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Dom w Parku"
8Warszawa, ul. Ładysława 8Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Spójnia"
9Warszawa, ul. Koszykowa 6aSpółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Idealna"
10Warszawa, ul. Koszykowa 6Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Kresowa"

ZAŁĄCZNIK  Nr 2. 9

WYKAZ BUDYNKÓW, W KTÓRYCH LOKALE MOGĄ BYĆ PRZEWŁASZCZONE NA RZECZ SPÓŁDZIELNI

Lp.Położenie budynkuNazwa spółdzielni
1Warszawa, ul. 3 Maja 2Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Domy Spółdzielcze"
2Warszawa, ul. Czerwonego Krzyża 11Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Domostwo"
3Warszawa, ul. Cieszkowskiego 1/3Nauczycielska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
4Warszawa, al. Niepodległości 210, 212 i 214Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Ognisko"
5Warszawa, ul. 3 Maja 14Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Pewność"
6Warszawa, ul. Filtrowa 75Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Filtrowa" d. "Stary Dom"
7Warszawa, ul. Górnośląska 16Ujazdowska Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa
8Warszawa, ul. Inwalidów 4-6-8Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spółdzielcze "Żoliborz"
9Warszawa, ul. Mickiewicza 20Mieszkaniowe Stowarzyszenie Spółdzielcze "Żoliborz"

ZAŁĄCZNIK  Nr 3. 10

WYKAZ BUDYNKÓW OBEJMUJĄCYCH LOKALE, KTÓRYCH WŁAŚCICIELE MOGĄ UTWORZYĆ SPÓŁDZIELNIĘ I PRZEWŁASZCZYĆ LOKALE NA JEJ RZECZ

Lp.Położenie budynkuNazwa spółdzielni, która dokonała przewłaszczenia lokali
1Warszawa, ul. Górnośląska 20Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Pracowników P.K.O.
2Warszawa, ul. Rudawska 3Urzędnicza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "Spójnia"
3Warszawa, ul. Grójecka 13Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Profesorów Wolnej Wszechnicy Polskiej
4Warszawa, ul. Grójecka 45Pierwsza Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa Organizacji Inteligencji Polskiej
5Warszawa, ul. Łęczycka 4,Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana Pracowników Zawodowych
1 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 182 z dnia 30 czerwca 1972 r. (M.P.72.35.192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 lipca 1972 r.
2 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 1 i 2 uchwały nr 182 z dnia 30 czerwca 1972 r. (M.P.72.35.192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 lipca 1972 r.
3 § 7 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 182 z dnia 30 czerwca 1972 r. (M.P.72.35.192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 lipca 1972 r.
4 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 182 z dnia 30 czerwca 1972 r. (M.P.72.35.192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 lipca 1972 r.
5 § 11 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 182 z dnia 30 czerwca 1972 r. (M.P.72.35.192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 lipca 1972 r.
6 § 12 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a) uchwały nr 182 z dnia 30 czerwca 1972 r. (M.P.72.35.192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 lipca 1972 r.
7 § 12 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) uchwały nr 182 z dnia 30 czerwca 1972 r. (M.P.72.35.192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 lipca 1972 r.
8 § 14a dodany przez § 1 pkt 4 uchwały nr 182 z dnia 30 czerwca 1972 r. (M.P.72.35.192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 lipca 1972 r.
9 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 uchwały nr 182 z dnia 30 czerwca 1972 r. (M.P.72.35.192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 lipca 1972 r.
10 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 uchwały nr 182 z dnia 30 czerwca 1972 r. (M.P.72.35.192) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 11 lipca 1972 r.