Monitor Polski

M.P.1946.129.237

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 listopada 1946 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU
z dnia 6 listopada 1946 r.
w sprawie przedsiębiorstw uprawnionych do obrotu i gospodarowania skórami.

Na podstawie art. 1 ust. 2 dekretu z dnia 19 września 1946 r. o obrocie skórami (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 281) zarządza się co następuje:
§  1. Obrót i gospodarowanie skórami surowymi na zasadzie wyłączności powierzam Centrali Skór Surowych z siedzibą w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 260.
§  2. Obrót i gospodarowanie skórami wyprawionymi i wygarbowanymi na zasadzie wyłączności powierzam Centrali Zbytu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 260.
§  3. Centrale wymienione w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia mogą uprawnienia swe częściowo przekazywać osobom fizycznym i prawnym.
§  4. Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.