Monitor Polski

M.P.1959.17.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 6 lutego 1959 r.
w sprawie przedmiotu działania i rodzajów zakładów gastronomicznych.

Na podstawie § 21 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i na zawodowe wykonywanie czynności handlowych oraz na prowadzenie przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 49, poz. 241) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie zakresu działania Ministra Handlu Wewnętrznego (Dz. U. Nr 10, poz. 62) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. W zależności od przedmiotu i zakresu działalności gastronomicznej rozróżnia się następujące rodzaje zakładów:
1) restauracja (gospoda, wagon restauracyjny);
2) jadłodajnia;
3) bar;
4) bufet;
5) kawiarnia (cukiernia, herbaciarnia);
6) winiarnia;
7) piwiarnia.
2. Przedmiotem działalności poszczególnych rodzajów zakładów gastronomicznych jest:
1) restauracji - produkcja oraz sprzedaż wyrobów kulinarnych, jak przekąski, zupy, dania podstawowe, napoje, wyroby cukiernicze;
2) jadłodajni - produkcja i sprzedaż wyrobów kulinarnych o charakterze popularnym;
3) baru - produkcja i sprzedaż lub wyłącznie sprzedaż wyrobów kulinarnych, których asortyment ogranicza się do z góry przygotowanych wyrobów o charakterze popularnym;
4) bufetu - sprzedaż z góry przygotowanych wyrobów kulinarnych o ograniczonym asortymencie;
5) kawiarnia - produkcja i sprzedaż w szerokim asortymencie wyrobów cukierniczych, napojów gorących oraz produkcja i sprzedaż niektórych wyrobów kulinarnych, przeznaczonych na śniadania i podwieczorki;
6) winiarni - sprzedaż win i miodów pitnych w szerokim asortymencie oraz dodatków uzupełniających, jak pierniki, biszkopty;
7) piwiarni - sprzedaż piwa w szerokim asortymencie oraz dodatków uzupełniających, jak zimne przekąski, precle, groch solony.
3. Zakłady gastronomiczne prowadzą ponadto sprzedaż towarów handlowych uzupełniających zaopatrzenie konsumenta.
§  2. W ramach ustalonych w § 1 ust. 1 rodzajów zakładów gastronomicznych mogą być tworzone różne typy zakładów w zależności od specjalizacji zakładu, jak restauracje i bary rybne, jadłodajnie jarskie, bary mleczne, bary kawowe.
§  3.
1. W zakładach gastronomicznych może być organizowana działalność rozrywkowa, jak koncerty, występy estradowe, pokazy mody, dancingi i zabawy, oraz mogą być udostępnione konsumentom gry towarzyskie i zręcznościowe. W zakładach z obsługą kelnerską powinny być udostępnione konsumentom czasopisma.
2. Na prowadzenie działalności rozrywkowej zakłady gastronomiczne obowiązane są uzyskać zgodę właściwych organów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§  4.
1. Zakłady gastronomiczne podlegają zaszeregowaniu do następujących kategorii:

specjalnej (S) - restauracje, kawiarnie, wagony restauracyjne;

pierwszej (I) - restauracje, kawiarnie, cukiernie;

drugiej (II) lub

trzeciej (III) - restauracje, kawiarnie, cukiernie, herbaciarnie, jadłodajnie, bary, bufety, winiarnie i piwiarnie.

2. Zakłady gastronomiczne, o których mowa w § 2, podlegają zaszeregowaniu do kategorii określonych w ust. 1.
3. Zaszeregowanie zakładu gastronomicznego do jednej z kategorii wymienionych w ust. 1 następuje w zależności od:
1) lokalizacji,
2) rodzaju i wielkości pomieszczeń oraz wykończenia wnętrz,
3) rodzaju urządzenia i wyposażenia części handlowej, a w szczególności sal konsumpcyjnych (meble, stołowizna),
4) asortymentu wyrobów kulinarnych i towarów handlowych,
5) poziomu obsługi.
§  5. Zakłady gastronomiczne należy zaszeregować:
1) zaprojektowane i uruchamiane w nowym budownictwie do kategorii S, I, II albo III, jeśli pomieszczenia odpowiadają warunkom określonym w normatywach technicznych projektowania zakładów gastronomicznych (z wyjątkiem wagonów restauracyjnych);
2) uruchamiane w istniejących budynkach:
a) do kategorii S lub I, jeśli:

-

restauracja posiada pomieszczenia co najmniej na hall (z wyjątkiem restauracji dworcowych), salę konsumpcyjną, kuchnię, obróbkę wstępną surowca, zmywalnię naczyń stołowych, magazyn produktów suchych, magazyn ziemniaków i warzyw, magazyn napojów, urządzenia chłodnicze, urządzenia sanitarne,

-

kawiarnia, cukiernia posiada pomieszczenia co najmniej na salę konsumpcyjną, urządzenia do zmywania naczyń stołowych, magazyn produktów suchych, urządzenia sanitarne;

b) do kategorii II albo III, jeśli:

-

restauracja, jadłodajnia lub bar posiada pomieszczenia co najmniej na salę konsumpcyjną, kuchnię, zmywalnię naczyń stołowych, magazyn produktów suchych, magazyn ziemniaków i warzyw, urządzenia chłodnicze i urządzenia sanitarne oraz wydzieloną powierzchnię do obróbki wstępnej surowca; bar prowadzący sprzedaż wyrobów kulinarnych, wyłącznie dostarczanych z innych zakładów powinien posiadać co najmniej pomieszczenia na salę konsumpcyjną, zmywalnię naczyń stołowych, magazyn produktów suchych, urządzenia chłodnicze i urządzenia sanitarne oraz miejsce na kuchenkę podręczną bądź urządzenia umożliwiające podgrzewanie potraw,

-

kawiarnia posiada pomieszczenia co najmniej na salę konsumpcyjną, urządzenia do zmywania naczyń stołowych, magazyn produktów suchych, urządzenia sanitarne,

-

bufet, winiarnia lub piwiarnia posiada pomieszczenia co najmniej na salę konsumpcyjną, magazyn, urządzenia do zmywania naczyń stołowych, urządzenia sanitarne.

Urządzenia sanitarne, jeżeli na to pozwalają warunki, powinny być oddzielne dla personelu i konsumentów. Przez urządzenia sanitarne dla restauracji dworcowych rozumie się urządzenia dostępne dla ogółu podróżnych.

§  6. Wyposażenie części handlowej zakładów gastronomicznych powinno odpowiadać zasadom higieny i estetyki; w zakładach kategorii S lub I może ono być projektowane indywidualnie.
§  7.
1. Zakłady gastronomiczne z obsługą kelnerską należy zaszeregować:
1) do kategorii S lub I, jeśli pracownicy obsługi posiadają:
a) w restauracji kategorii S - co najmniej w 60% stopień kelnera i co najmniej w 30% stopień starszego kelnera, a w restauracji kategorii I - co najmniej w 50% stopień kelnera i co najmniej w 20% stopień starszego kelnera w stosunku do ogółu zatrudnionych pracowników obsługi,
b) w kawiarni kategorii S - co najmniej w 50% stopień kelnera, a w kawiarni lub cukierni kategorii I - co najmniej w 30% stopień kelnera w stosunku do ogółu zatrudnionych pracowników obsługi;
2) do kategorii II lub III - jeśli pracownicy obsługi posiadają w większości co najmniej stopień młodszego kelnera.
2. W zakładach gastronomicznych kategorii S lub I powinna być zawsze obsługa kelnerska.
§  8.
1. Zaszeregowania zakładów gastronomicznych do kategorii wymienionych w § 4 ust. 1 dokonują organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych.
2. Zaszeregowanie zakładu gastronomicznego do kategorii S i I następuje za zgodą organu administracji handlu prezydium wojewódzkiej rady narodowej (rady narodowej miasta wyłączonego z województwa).
§  9.
1. Organy administracji handlu prezydiów powiatowych (miejskich, dzielnicowych) rad narodowych wydają zakładom gastronomicznym prowadzonym przez jednostki gospodarki uspołecznionej zaświadczenia o zaszeregowaniu zakładu do określonej kategorii.
2. Zaświadczenie powinno zawierać:
1) oznaczenie organu administracji handlu, który wydał zaświadczenie;
2) datę i nr zaświadczenia;
3) nazwę i siedzibę przedsiębiorstwa prowadzącego zakład;
4) nazwę zakładu;
5) kategorię i typ zakładu;
6) adres (siedzibę) zakładu;
7) podpis kierownika organu administracji handlu, wydającego zaświadczenie;
8) odcisk okrągłej pieczęci.
§  10. Kategorię zakładu prowadzonego przez jednostkę gospodarki nie uspołecznionej określa stosownie do wymagań § 4 organ administracji handlu prezydium (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej w zezwoleniu na prowadzenie zakładu gastronomicznego, wydanym w trybie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie przedsiębiorstw handlowych i na zawodowe wykonywanie czynności handlowych oraz na prowadzenie przedsiębiorstw przemysłu gastronomicznego przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. U. Nr 49, poz. 241).
§  11. Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 15 lutego 1954 r. w sprawie rodzajów i kategorii uspołecznionych zakładów gastronomicznych (Monitor Polski z 1954 r. Nr 25, poz. 408 i z 1955 r. Nr 92, poz. 1193).
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.