Monitor Polski

M.P.1954.122.1772

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 lipca 1955 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU DROGOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 18 grudnia 1954 r.
w sprawie przedłużenia terminu wymiany pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych. *

Na podstawie § 2 ust. 8 rozporządzenia Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany rozporządzenia z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. z 1954 r. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1. Ustalony zarządzeniem Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego z dnia 13 lipca 1954 r. (Monitor Polski Nr A-69, poz. 868) termin wymiany pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych przedłuża się do dnia 15 lipca 1955 r.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 15 lipca 1955 r. przedłuża się do dnia 15 lutego 1956 r. termin wymiany pozwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych, zgodnie z § 1 zarządzenia z dnia 11 stycznia 1956 r. (M.P.56.4.36).