Przedłużenie terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1992.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1992 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 31 grudnia 1991 r.
w sprawie przedłużenia terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z 1982 r. Nr 45, poz. 289, z 1984 r. Nr 52, poz. 268, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1988 r. Nr 41, poz. 325, z 1989 r. Nr 4, poz. 23, Nr 33, poz. 176, Nr 35, poz. 192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 oraz z 1991 r. Nr 100, poz. 442 i Nr 110, poz. 475) zarządza się, co następuje:
Przedłuża się termin płatności I raty podatku od środków transportowych za 1992 r., określony w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86), z dnia 15 lutego do dnia 15 kwietnia 1992 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 marca 1992 r. (M.P.92.8.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 marca 1992 r.