§ 1. - Przedłużenie terminu płatności podatku od środków transportowych w 1992 r.

Monitor Polski

M.P.1992.1.3

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 marca 1992 r.
§  1. 1
Przedłuża się termin płatności I raty podatku od środków transportowych za 1992 r., określony w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 i Nr 101, poz. 444 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86), z dnia 15 lutego do dnia 15 kwietnia 1992 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 zarządzenia z dnia 11 marca 1992 r. (M.P.92.8.57) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 marca 1992 r.