Monitor Polski

M.P.2017.1224

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2017 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2017 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1.  W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej "PKW", o liczebności do 300 żołnierzy i pracowników, w Siłach Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii oraz w Bośni i Hercegowinie.
§  2. 
1.  PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Międzynarodowych w Republice Kosowa i Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii.
2.  Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  3.  Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW jest odpowiedzialny Minister Obrony Narodowej.
§  4.  Liczbę i rodzaj uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  5.  Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.