Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

Monitor Polski

M.P.2005.84.1207

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2005 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 grudnia 2005 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Syryjskiej Republice Arabskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2006 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej, zwany dalej "PKW", o liczebności do 367 żołnierzy i pracowników wojska.
PKW działa w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) i wykonuje zadania związane z nadzorowaniem utrzymania zawieszenia broni między Państwem Izrael a Syryjską Republiką Arabską oraz rozdzielaniem sił zbrojnych tych państw.
1.
PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej.
2.
Pod wzglądem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa "Etat nr ZS/005/0".
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.