Monitor Polski

M.P.2004.27.457

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 czerwca 2004 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 czerwca 2004 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 21 czerwca 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Stabilizujących w Republice Bośni i Hercegowiny, w Kosowie w Serbii i Czarnogórze, w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii, zwany dalej "PKW", o liczebności do 300 żołnierzy.
§  2.
1. PKW działa w Siłach Stabilizujących w składzie Wielonarodowej Grupy Bojowej, mających za zadanie utrzymanie pokoju w Republice Bośni i Hercegowiny.
2. PKW może także zostać użyty na obszarze Kosowa w Serbii i Czarnogórze, Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii i Republice Albanii w celu nadzorowania przestrzegania porozumienia pokojowego przez strony konfliktu w Kosowie.
§  3.
1. PKW jest podporządkowany Dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej działającej w składzie Sił Stabilizujących, operacyjnie podporządkowanych Naczelnemu Dowódcy Połączonych Sił Zbrojnych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Europie.
2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
§  4. Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
§  5. Górny limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa utworzony w tym celu etat.
§  6. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.