Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

Monitor Polski

M.P.2001.17.284

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2001 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 maja 2001 r.
w sprawie przedłużenia okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych w Syryjskiej Republice Arabskiej.

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117) na wniosek Rady Ministrów postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 1 czerwca 2001 r. do dnia 30 listopada 2001 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej, zwany dalej "PKW", o liczebności do 365 żołnierzy.
PKW działa w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) nadzorujących utrzymanie zawieszenia broni między Państwem Izrael a Syryjską Republiką Arabską.
1.
PKW działa w składzie Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych podporządkowanych operacyjnie Dowódcy Sił Rozdzielająco-Obserwacyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNDOF) w Syryjskiej Republice Arabskiej.
2.
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej.
Za współpracę z kierowniczymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych w zakresie kierowania i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
Limit ilościowy uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat nr 02/149/0.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2001 r.