Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym. - M.P.2021.316 - OpenLEX

Przedłużenie okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym.

Monitor Polski

M.P.2021.316

Akt utracił moc
Wersja od: 31 marca 2021 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 30 marca 2021 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
W okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 września 2021 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, o liczebności do 80 żołnierzy i pracowników, wyposażonych w samolot patrolowo-rozpoznawczy M-28B1R, w operacji wojskowej Unii Europejskiej na Morzu Śródziemnym (EUNAVFOR MED IRINI), zwany dalej "PKW".
1. 
PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy operacji wojskowej Unii Europejskiej EUNAVFOR MED IRINI.
2. 
Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW jest odpowiedzialny Minister Obrony Narodowej.
Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.