Monitor Polski

M.P.2016.1098

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 listopada 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 listopada 2016 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 12 listopada 2016 r. do dnia 8 listopada 2017 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej "PKW", o liczebności do 50 żołnierzy i pracowników wojska, w operacji wojskowej Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie.
§  2.
1. PKW jest podporządkowany operacyjnie Dowódcy Sił Unii Europejskiej.
2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  3. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie kierowania działalnością i zaopatrywania PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej.
§  4. Liczbę i rodzaj uzbrojenia oraz sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.