Monitor Polski

M.P.2016.1255

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2016 r.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 grudnia 2016 r.
o przedłużeniu okresu użycia Polskiego Kontyngentu Wojskowego w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej

Na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 2 pkt 1 lit. b w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1510), na wniosek Rady Ministrów, postanawiam, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy, zwany dalej "PKW", o liczebności do 2 żołnierzy, w szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej.
§  2.
1. PKW jest podporządkowany operacyjnie dowódcy szkoleniowej misji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej EUTM RCA.
2. Pod względem kierowania narodowego PKW podlega Ministrowi Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  3.
1. Za współpracę z kierowniczymi organami Unii Europejskiej w zakresie PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
2. W zakresie kierowania działalnością i zaopatrywaniem PKW odpowiedzialny jest Minister Obrony Narodowej za pośrednictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.
§  4. Liczbę oraz rodzaj uzbrojenia i sprzętu wojskowego PKW określa etat zatwierdzony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.
§  5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.