Przedłużenie niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych.

Monitor Polski

M.P.1995.20.246

Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1995 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 26 kwietnia 1995 r.
w sprawie przedłużenia niektórych terminów przewidzianych w przepisach podatkowych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1993 r. Nr 108, poz. 486 i Nr 134, poz. 646 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) zarządza się, co następuje:
Podatnikom, do których ma zastosowanie art. 45 i 45a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 i Nr 134, poz. 646, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, Nr 90, poz. 419, Nr 113, poz. 547, Nr 123, poz. 602, Nr 126, poz. 626 i Nr 136, poz. 713 oraz z 1995 r. Nr 5, poz. 25) przedłuża się termin złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym - do dnia 4 maja 1995 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.